W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na 2 wolne stanowiska urzędnicze w wydziałach orzeczniczych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

    Bydgoszcz, dnia 9 września 2022 r. 

 

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

ogłasza konkurs 

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy 

 
 
 I. Nazwa i adres Sądu: 

    Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszczy 


 II. Oznaczenie konkursu:

    Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-173/22 III. Określenie wolnych stanowisk pracy: 

    2 wolne stanowiska urzędnicze w wydziałach orzeczniczych 

 

 IV. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy:

1. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.

2. Redagowanie pism.

3. Zakładanie i prowadzenie akt.

4. Wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych.

5. Obsługa programów wydziałowych.

6. Wykonywanie prac administracyjno-biurowych.

7. Wykonywanie zarządzeń sędziego i innych czynności zleconych przez kierownika sekretariatu związanych z prowadzeniem referatu sędziego. 

 

 V. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

1.   Pełna zdolność do czynności prawnych.

2.   Nieposzlakowana opinia.

3.   Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

4.   Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

5.   Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty.

6.   Biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych. 

7.   Wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny.

8.  Znajomość obowiązujących aktów prawnych, dotyczących działania sądu, w szczególności: 

· ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(Dz.U.2020.2072 t.j.),

· rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2018 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2021.2046 t.j.),

· zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 19 czerwca 2019 roku 
w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2019.138).

 
 
VI. Wymagania stanowiące dodatkowe atuty związane ze stanowiskiem pracy:

1. Doświadczenie (staż, zatrudnienie – min. 6 miesięcy) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub w administracji publicznej. 

2.   Wykształcenie wyższe.

3.   Wysoki poziom komunikatywności, samodzielności, umiejętności pracy w zespole, odporności na stres. 


VII. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu, adresowany do Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-111-173/22), wraz z aktualnymi danymi kontaktowymi. 

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (do pobrania na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy - kliknij tutaj).

3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych. 

4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe. 

5. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji. 

Każdy z dokumentów (także załączone kopie) winien być podpisany osobiście przez kandydata. 

Kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a także referencje.

 
Dokumenty należy składać do dnia 19 września 2022 roku w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (pok. 31) lub przesłać listownie (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie, z wpisaniem słowa „Konkurs” i podaniem oznaczenia konkursu.


VIII.  Konkurs składa się z trzech etapów:

Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych. 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

Etap drugi – praktyczny sprawdzian predyspozycji, kompetencji i umiejętności.

Składać się on będzie z części „A” polegającej na pisemnym sprawdzeniu wiedzy i predyspozycji (test) oraz z części „B” polegającej na sprawdzeniu praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych i aplikacji.

Po przeprowadzeniu części „A” zostanie wyłoniona lista osób, licząca nie mniej niż 50% liczby osób zakwalifikowanych do II etapu, które zostaną zakwalifikowane do części „B”. Lista, wraz z podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia części „B”, zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. 

Po zakończeniu II etapu postępowania konkursowego, zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia.

Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Ma ona na celu sprawdzenie wiedzy ogólnej, odporności na stres, poziomu motywacji, kultury osobistej i komunikatywności.

 

DYREKTOR

Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
Edward Kaniecki

 

 

 ------------------------------

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI)

 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4.


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w przypadku konieczności przetwarzania danych nieobjętych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, o których mowa, to dane identyfikacyjne.

 
Dane dotyczące Pani/Pana w związku z procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.


Dane, których podania wymaga Administrator, są niezbędne do wzięcia udziału przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.

 
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 
Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).


Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy: tel. 52-58-78-609, e-mail: iod@bydgoszcz.sr.gov.pl. ------------------------------

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-173/22


Grupa A

1.     Buczkowska Jagoda
2.     Filipiak Anna
3.     Głomska Magdalena
4.     Meller Magdalena
5.     Roklawska Aleksandra

Grupa B
1.     Rozen Kinga
2.     Stachurska Karolina
3.     Tarka Weronika
4.     Twaróg Rosksana
5.     Wójcik Dorota


II etap konkursu

składający się z części A – teoretycznego sprawdzianu predyspozycji, kompetencji i umiejętności (test) i części B – praktycznego sprawdzianu umiejętności, odbędzie się 11 października 2022 r. w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2, sala nr 306:

- grupa A o godz. 9:00,
- grupa B o godz. 10:00.

Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie dowód osobisty oraz długopis.

 

Edward Kaniecki

Dyrektor
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
  
 
 
 ------------------------------
  
  
 
Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-173/22
 
W wyniku drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowani zostali następujący kandydaci:
 
1. Filipiak Anna,
2. Głomska Magdalena,
3. Meller Magdalena,
4. Roklawska Aleksandra,
5. Rozen Kinga,
6. Tarka Weronika.
 
 
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 20 października 2022 r. w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4, p. 134 o godz. 9:00.
 
Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie dowód osobisty.
 
 
 
Edward Kaniecki
 
Dyrektor
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
 
 
 
---------------------
 
 
 
Informacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-173/22
(2 wolne stanowiska urzędnicze)
 
 
          W wyniku zakończenia procedury konkursu Dyrektor Sądu informuje, że kandydatami wybranymi na wolne stanowiska urzędnicze, którzy otrzymali największą liczbę punktów w ramach przeprowadzonego konkursu są:
 
1. Aleksandra Roklawska
2. Magdalena Głomska
 
 
Lista rezerwowa:
 
1. Weronika Tarka
2. Anna Filipiak
 
 
 
Edward Kaniecki
 
Dyrektor
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

Powiadom znajomego