W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Zgłoszenie do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN

PREZES
SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY
_____________________________________________________________

Bydgoszcz, ul.Wały Jagiellońskie 4tel.32-53-100 fax.348-66-88 e-mail: Oddzial.Administracyjny @Bydgoszcz.sr.gov.pl

 
 
Bydgoszcz, dnia 23 lipca 2014
A-0132-20/14
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 20/2014
Prezesa Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
z dnia 23 lipca 2014r.
w sprawie zgłoszenia do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN
 
Na podstawie art. 22 §1 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ,zarządza się, co następuje:
 
§ 1.

 

 1. Zarządzenie określa sposób i tryb postępowania w sprawie zgłoszenia przez osoby uprawnione, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN, zwanego dalej "świadczeniem", przy załatwianiu spraw w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy oraz wzór druku takiego zgłoszenia.
 2. Świadczenie może być również realizowane przez pracownika Sądu Rejonowego
  w Bydgoszczy posługującego się PJM lub SJM lub z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się.
 3. Świadczenie jest bezpłatne.
 
§ 2.
 

1.Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

a)osobie niepełnosprawnej - należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

b)osobie uprawnionej - należy przez to rozumieć osobę doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się;

c)PJM - należy przez to rozumieć polski język migowy, tj. naturalny wizualno-przestrzenny język komunikowania się osób uprawnionych;

d)SJM - należy przez to rozumieć system językowo-migowy, tj. podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo-artykulacyjną;

e)SKOGN - należy przez to rozumieć sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych, tj. podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających
z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu;

f)środkach wspierających komunikowanie się - należy przez to rozumieć rozwiązania lub usługi umożliwiające kontakt, w szczególności poprzez:

 • korzystanie z poczty elektronicznej,
 • przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych,
 • komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,
 • przesyłanie faksów,
 • utrony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych;

g)świadczeniu usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN - należy przez to rozumieć usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN wpisanego do rejestru tłumaczy PJM, SJM i SKOGN, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 
§ 3.
 
 1. Zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia dokonuje osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, zwane dalej "osobą zgłaszającą", co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem,
  z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 2. Termin realizacji świadczenia, o którym mowa w ust. 1, liczy się od dnia następnego po tym w którym wpłynęło zgłoszenie do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.
 3. Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się.
 4. Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania sprawy związanej z realizacją świadczenia.
 5. Osoba zgłaszająca może wyznaczyć termin realizacji świadczenia.
 
§ 4.
 
 1. Zgłoszenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, można wnieść pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub za pomocą innych środków wspierających komunikowanie się dostępnych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy i wymienionych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ustnie.
 2. W przypadku zgłoszenia wniesionego ustnie, pracownik Oddziału Administracyjnego wypełnia odpowiednio druk zgłoszenia.
 3. Wzór druku zgłoszenia, stanowiący załącznik do zarządzenia, zamieszcza się na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscu publicznie dostępnym w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy.
 4. Zgłoszenie nie wniesione na druku uznaje się za zgłoszenie, o ile zawiera wszystkie dane i informacje niezbędne do realizacji świadczenia.
 
§ 5.
 
 1. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Oddział Administracyjny zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę zgłaszającą, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje na inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
 
§ 6.
 
 1. Oddział Administracyjny upowszechnia informacje:
a)w Biuletynie Informacji Publicznej,

b)na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy,

c)w miejscach publicznie dostępnych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

- o dostępnych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy środkach wspierających komunikowanie się.

 
§ 7.
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2014 r.

Załącznik:
- Wzór druku zgłoszenia,

- Informacja dla osób, które trwale bądź przejściowo mają problemy z komunikowaniem się

Powiadom znajomego