W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na 5 wolnych stanowisk urzędniczych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 12 maja 2022 r. 

 


Dyrektor Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

ogłasza konkurs 

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy 
 

 

I. Nazwa i adres Sądu: 

    Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszczy 
 

 II. Oznaczenie konkursu:

    Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-80/22

 III. Określenie wolnych stanowisk pracy: 

    5 wolnych stanowisk urzędniczych w wydziałach orzeczniczych 

 IV. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy:

1. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.

2.Redagowanie pism.

3. Zakładanie i prowadzenie akt.

4. Wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych. 

5. Obsługa programów wydziałowych.

6.   Wykonywanie prac administracyjno-biurowych.

7. Wykonywanie zarządzeń sędziego i innych czynności zleconych przez kierownika sekretariatu związanych z prowadzeniem referatu sędziego. 
 

 V. Wymaganie niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

1.   Pełna zdolność do czynności prawnych.

2.   Nieposzlakowana opinia.

3.   Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

4.   Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

5.   Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty.

6.   Biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych. 

7.   Wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny.

8.  Znajomość obowiązujących aktów prawnych, dotyczących działania sądu, w szczególności: 

· ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(Dz.U.2020.2072 t.j.),

· rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2018 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2021.2046 t.j.),

· zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 19 czerwca 2019 roku 
w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS.2019.138).
 
 VI. Wymagania stanowiące dodatkowe atuty związane ze stanowiskiem pracy:

1. Doświadczenie (staż, zatrudnienie – min. 6 miesięcy) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub w administracji publicznej. 

2.   Wykształcenie wyższe.

3.   Wysoki poziom komunikatywności, samodzielności, umiejętności pracy w zespole, odporności na stres. 

 VII. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu, adresowany do Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-111-80/22), wraz z aktualnymi danymi kontaktowymi. 

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (do pobrania na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy kliknij tutaj).

3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych. 

4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe. 

5. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji. 

 Każdy z dokumentów winien być podpisany osobiście przez kandydata. 

 Kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a także referencje.

 Dokumenty należy składać do dnia 20 maja 2022 roku w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (pok. 31) lub przesłać listownie (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie, z wpisaniem słowa „Konkurs” i podaniem oznaczenia konkursu.

 VIII. Konkurs składa się z trzech etapów:

 Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych. 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

 Etap drugi – praktyczny sprawdzian predyspozycji, kompetencji i umiejętności.

Składać się on będzie z części „A” polegającej na pisemnym sprawdzeniu wiedzy i predyspozycji (test) oraz z części „B” polegającej na sprawdzeniu praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych i aplikacji.

Po przeprowadzeniu części „A” zostanie wyłoniona lista osób, licząca nie mniej niż 50% liczby osób zakwalifikowanych do II etapu, które zostaną zakwalifikowane do części „B”. Lista, wraz z podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia części „B”, zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. 

 

Po zakończeniu II etapu postępowania konkursowego, zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia.


 Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Ma ona na celu sprawdzenie wiedzy ogólnej, odporności na stres, poziomu motywacji, kultury osobistej i komunikatywności.  

 
                                                                                                                    DYREKTOR

                                                                                                       Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

                                                                                                                  Edward Kaniecki

 

 ---------------------------------

 
KLAUZULA INFORMACYJNA

(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI)

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4.


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w przypadku konieczności przetwarzania danych nieobjętych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, o których mowa, to dane identyfikacyjne.

 
Dane dotyczące Pani/Pana w związku z procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.


Dane, których podania wymaga Administrator, są niezbędne do wzięcia udziału przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.

 
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 
Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).


Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy jest Pan Marek Radke, tel. 52-58-78-514, e-mail: iod@bydgoszcz.sr.gov.pl.
 ---------------------------------
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-80/22
 
 

Grupa A

1.      Bartkiewicz Anna

2.      Duży Anna

3.      Kowalska Ludmiła

4.      Kluza Marta

5.      Lipińska Joanna

6.      Łada Magdalena

7.      Ozga-Krawczyk Aleksandra

8.      Pierowska Aleksandra

9.      Pikul AgnieszkaGrupa B

1.      Robacka Dominika

2.      Rozen Kinga

3.      Stachurska Karolina

4.      Studzińska Katarzyna

5.      Szczepańska Grażyna

6.      Ślaska Zuzanna

7.      Tarka Weronika

8.      Tomala Natalia Anna

9.      Twaróg Roksana

 
II etap konkursu  

składający się z części A – teoretycznego sprawdzianu predyspozycji, kompetencji i umiejętności (test) i części B – praktycznego sprawdzianu umiejętności odbędzie się 8 czerwca 2022 r. w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2, sala nr 306


- grupa A o godz. 9:30

- grupa B o godz. 10:30 

Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie dowód osobisty oraz długopis.                                                                                                                        Edward Kaniecki

                                                                                                                            Dyrektor

                                                                                                             Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
 
 
Uzupełniająca lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-80/22
 

 

Grupa C

1.      Betka Katarzyna

2.      Cichocka Monika

3.      Filipiak Anna

4.      Gazda Natalia

5.      Głomska Magdalena

6.      Grudzińska Karolina

7.      Głuchowska Kinga Katarzyna

8.      Gwizdała Anna

 

Grupa D

1.      Kieruj Aleksandra

2.      Krzeszewska Anna

3.      Maciejewska Małgorzata

4.      Meller Magdalena

5.      Paluszkiewicz Justyna

6.      Siuda Dagmara

7.      Szulc Jagoda

8.      Wójcik Dorota

 

 
II etap konkursu  

składający się z części A – teoretycznego sprawdzianu predyspozycji, kompetencji i umiejętności (test) i części B – praktycznego sprawdzianu umiejętności odbędzie się 8 czerwca 2022 r. w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2, sala nr 306.

 
- grupa C o godz. 11:30

- grupa D o godz. 12:30 


Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie dowód osobisty oraz długopis.                                                                                                                       Edward Kaniecki

                                                                                                                            Dyrektor

                                                                                                            Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
 
 -------------------------
 Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-80/22
 
 

W wyniku drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowani zostali następujący kandydaci:


1. Bartkiewicz Anna

2. Cichocka Monika

3. Duży Anna

4. Gazda Natalia

5. Gwizdała Anna

6. Głuchowska Kinga Katarzyna

7. Głomska Magdalena

8. Kowalska Ludmiła

9. Krzeszewska Anna

10. Kieruj Aleksandra

11. Kluza Marta 

12. Łada Magdalena

13. Ozga-Krawczyk Aleksandra

14. Paluszkiewicz Justyna

15. Pierowska Aleksandra

16. Robacka Dominika

17. Rozen Kinga

18. Tomala Natalia

19. Twaróg Roksana

20. Stachurska Karolina

21. Studzińska Katarzyna

22. Szczepańska Grażyna
 
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 20 czerwca 2022 r. w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4, p. 134 

- osoby od nr 1 do nr 11 o godz. 9:00,

- osoby od nr 12 do nr 22 o godz. 10:30.


Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie Dowód Osobisty.

 
 
                                                                                                      Edward Kaniecki

                                                                                                            Dyrektor

                                                                                                 Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
 
 
 
 Informacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-80/22
(5 wolnych stanowisk urzędniczych) 
 
 
            W wyniku zakończenia procedury konkursu Dyrektor Sądu informuje, że kandydatami wybranymi na wolne stanowiska urzędnicze, którzy otrzymali największą liczbę punktów w ramach przeprowadzonego konkursu są:
 
 
 
1. Anna Krzeszewska

2. Marta Kluza

3. Katarzyna Studzińska

4. Ludmiła Kowalska

5. Natalia Tomala
  
 
Lista rezerwowa: 

1.      Grażyna Szczepańska

2.      Natalia Gazda

3.      Aleksandra Pierowska

4.      Monika Cichocka

5.      Anna Bartkiewicz

6.      Anna Duży

 
--------------------------------
 
      Decyzją Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy lista rezerwowa konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr Kd-111-80/22 (5 wolnych stanowisk urzędniczych) – zostaje zamknięta z dniem 9 września 2022 r. 

 


                                                                                                       Edward Kaniecki
                                                                                                               Dyrektor
                                                                                               Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

 

Powiadom znajomego