W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przewodniczący Wydziału         Referendarz sądowy Iwona Chełminiak - Szymkiewicz 
Z-ca Przewodniczącego             Referendarz sądowy Ewa Włodarczak


Kierownik Sekretariatu                Joanna Budnik

Dane kontaktowe:
ul. Toruńska 64a 
85-023 Bydgoszcz
pok. 312

 

Godziny przyjęć interesantów w sekretariatach wydziału:

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00

 

Godziny przyjęć interesantów w Biurze Podawczym XIII Wydziału Gospodarczego KRS:


poniedziałek od 8.00 do 17.30
wtorek - piątek od 8.00 - 15.00 

 

Czytelnia  Wydziału czynna dla interesantów  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

 

Punkt Kasowy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.30. (z przerwą od 11:45 do 12:00).

 

Kierownik sekretariatu: +48 (52) 587 87 70
Fax: +48 (52) 587 87 71
E-mail: xiiikrs@bydgoszcz.sr.gov.pl
   
Biuro Podawcze pok. 302 +48 (52) 587 87 76
   
Sekretariat pok. 310 +48 (52) 587 87 72
   
Sekretariat pok. 309 +48 (52) 587 87 73
Czytelnia pok. 301 +48 (52) 587 87 75
Oddział Centralnej Informacji pok. 301 +48 (52) 587 87 77
   
Punkt Przyjmowania ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego pok. 301 +48 (52) 587 87 78
Konto dochodowe: 32101000552923004055000013

 

Właściwość miejscowa:
Rejestracji podlegają podmioty mające siedzibę w okręgu  właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Właściwość rzeczowa:
Rejestr obejmuje podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru.

WAŻNA INFORMACJA

 

Wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.


Wnioski należy składać za pośrednictwem portalu Ministerstwa Sprawiedliwości prs.ms.gov.pl bądź przez system S-24 (dotyczy to tylko podmiotów zarejestrowanych w systemie S-24).


Jednocześnie informujemy, że od dnia 1.07.2021 opłaty od wniosków wpływających do sądu za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (PRS) oraz tzw. „S-24” należy dokonywać zgodnie z poniższą informacją:
Opłaty od wniosków składanych do Wydziałów KRS:

1. Opłaty sądowe (wpis sądowy + opłata za publikację wpisu w MSiG) od wniosków składanych do Wydziałów KRS za pośrednictwem  systemu „S-24” (https://ekrs.ms.gov.pl) wnoszone są na konto dochodów budżetowych Sądu Apelacyjnego w Krakowie (nr rachunku: 88 1010 1270 0010 7822 3100 0000) wyłącznie przy pomocy mechanizmów umożliwiających wniesienie opłaty udostępnionych w systemie teleinformatycznym.     

2. Opłaty sądowe (wpis sądowy + opłata za publikację wpisu w MSiG) od wniosków składanych do Wydziałów KRS za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (https://prs.ms.gov.pl) wnoszone są na konto dochodów budżetowych Sądu Apelacyjnego w Krakowie:

a) przy pomocy mechanizmów umożliwiających wniesienie opłaty udostępnionych w systemie teleinformatycznym.  

b) przelewem na konto Sądu Apelacyjnego w Krakowie (nr rachunku: 88 1010 1270 0010 7822 3100 0000

3. Opłaty sądowe od wniosków składanych do Wydziałów KRS w formie papierowej oraz  uiszczane grzywny należy wnosić na konto dochodów budżetowych sądu, do którego składany jest wniosek.

4. Zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów, itp. należy wpłacać konto sum na zlecenie sądu, który rozpoznaje wniosek (prowadzi postępowanie). 

Dokonując wpłaty (z pkt 2b, 3 i 4) należy w tytule przelewu zamieścić:
· sygnaturę sprawy, nr KRS podmiotu lub numer karty dłużnika

·      imię i nazwisko lub nazwę podmiotu

·      adres

·      zaliczka (na biegłego, tłumacza, wynagrodzenie dla kuratora, inna)

Do wniosków od których opłata wniesiona została w sposób opisany w pkt. 2b, 3 i 4 należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty.
 
WAŻNA INFORMACJA
 

 Nowe przepisy dotyczące sporządzania dokumentów finansowych

„Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości wchodzącymi w życie w dniu 1 października 2018 r. (art. 45 ust. lf- lh, art. 49 ust. 7, art. 55 ust. 2a, art. 63c ust. 2a, 2b, art. 63k) oraz przepisem ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (art. 86 ust. 1) sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”

Sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem:

https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/strukturv-e-sprawozdan/

Informacje o udostępnieniu nowej usługi dotyczącej składania dokumentów w trybie art. 19e ustawy o KRS zostały umieszczone na stronie ms.gov.pl Krajowy Rejestr Sądowy.

 WAŻNA INFORMACJA


Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informuje, że w związku z wejściem w życie części przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. Ust. z dnia 21.02.2018 r. poz. 398) z dniem 15 marca 2018 r. złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 czerwca 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.

Zgłoszenie jest bezpłatne.

Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP złożonym przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w rejestrze, wpisaną jako: członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk lub likwidator.

Jeżeli wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna, zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, syndyk, likwidator wspólnika albo wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej będącej wspólnikiem.

Do zgłoszenia muszą być dołączone dokumenty finansowe, o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości, podpisane podpisem elektronicznym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) oraz oświadczenie, że dołączone do zgłoszenia dokumenty spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zgłoszenie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

W przypadku pozytywnej weryfikacji w systemie teleinformatycznym zgłoszenia wpis polega na automatycznym zamieszczeniu w rejestrze przedsiębiorców wzmianek, o których mowa w art. 40 pkt. 2 – 5a i 7 ustawy o KRS.

W przypadku negatywnej weryfikacji wnioskodawca może złożyć dokumenty wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wraz z wnioskiem o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek, o których mowa w art. 40 pkt. 2 – 5a i 7 ustawy o KRS, albo z wnioskiem o przyjęcie tych dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych.


WAŻNE INFORMACJE

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informuje, że z dniem 1 czerwca 2017 r. wszedł w życie art. 19c ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 700) nakładający na wnioskodawców obowiązek składania dodatkowych oświadczeń.

1/ We wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 ust. 2, zawierających informacje o zmianach wspólników spółki, wnioskodawca zamieszcza oświadczenie, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r. poz. 1061 i 2175).

2/ W przypadku posiadania statusu cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wnioskodawca we wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza także oświadczenie, czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 15.01.2015 r. weszła w życie regulacja dotycząca konieczności składania przez spółkę jawną lub partnerską wniosku o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianki o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego (art. 40 pkt 7 ustawy o KRS w zw. z art. 70a ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości). Wniosek taki należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy.
Od dnia 1.12.2014 r. podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców mają także obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu do treści art. 40 pkt 1 ustawy o KRS (tj. do ujawnienia w rejestrze tylko 10 przedmiotów działalności, w tym jednego przedmiotu działalności przeważającej) przy pierwszym wniosku o zmianę danych w rejestrze (zgłoszenie tej informacji nie wymaga dokonywania zmiany postanowień umowy spółki).
Ujawniona powinna zostać także informacja o dniu kończącym rok obrotowy (art. 40 pkt 7 ustawy o KRS).
 
Wniosek obejmujący powyższe informacje powinien zostać złożony przy wykorzystaniu właściwych formularzy (KRS-Z1, a także KRS-ZN i KRS-ZM). Wniosek podlega opłacie w kwocie 250 zł oraz opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 zł (w przypadku gdy dotyczy on zarówno wpisu informacji o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego, jak i przedmiotu działalności).

Od dnia 15 stycznia 2015r. za zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców spółek, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnianych w systemie teleinformatycznym opłata stała wynosi 250 zł.

W dniu 1 grudnia 2014 r. wchodzą w życie zmiany przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym :

      A. Zmiana w zakresie ujawnienia przedmiotu działalności
  • wpis przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmować będzie nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy
  • podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu do zmienionej regulacji przy pierwszym wniosku o zmianę danych w Rejestrze, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki (aktu założycielskiego lub statutu), zgłoszenie nie wymaga dokonywania zmiany ich postanowień.

 

      B.  Zmiana w zakresie funkcjonowania „jednego okienka”

  • ustanie obowiązek składania wraz z wnioskiem o wpis (zmianę wpisu) w Rejestrze jednocześnie wniosków do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON; formularze RG-1, RG-RD), zgłoszeń płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także zgłoszeń identyfikacyjnych albo aktualizacyjnych do Urzędu Skarbowego (formularze NIP 2, NIP D). Wpis w przedmiocie NIP i numeru identyfikacyjnego REGON może odtąd polegać na ich automatycznym zamieszczeniu w Rejestrze,
  • Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 1 grudnia 2014 r., którym nie nadano numerów NIP oraz REGON składają zgłoszenie identyfikacyjne bezpośrednio do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej do urzędu statystycznego województwa właściwego dla jego siedziby (wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego NIP i numeru identyfikacyjnego REGON nadanych w tym trybie następuje na wniosek i nie podlega opłacie sądowej i ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).
_____________________________________________________________

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informuje, iż od dnia 18 maja 2012 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy będzie wydawany wyłącznie w formie elektronicznej.

Monitor Sądowy i Gospodarczy udostępniany jest na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości  www.ms.gov.pl

 

W związku z Zarządzeniem Nr 272/2013/Adm Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 lipca 2013 r. z dniem 31 sierpnia 2013 r. zniesiono Sekcję I i Sekcję II – XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.
 
 
Adres do składania wniosków elektronicznych   opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu:  pdi.ms.gov.pl
 
Opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnoszona jest na rachunek sądu i wynosi 100 zł.

Akta rejestrowe podmiotów wpisanych do Rejestru są jawne. W celu przejrzenia większej liczby akt KRS (powyżej 5 numerów KRS) należy zamówić je telefonicznie lub osobiście z dwudniowym wyprzedzeniem.

__________________________________________________________
Ministerstwo ostrzega
 
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych uprzejmie informuje, iż otrzymuje informacje dotyczące działalności Kancelarii Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego.
Należy podkreślić, że Ministerstwo Sprawiedliwości - wydawca dziennika urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy nie jest autorem postanowienia wydawanego przez Kancelarię Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz Kancelarię Odpisów z Krajowego Rejestru Krajowego będącego jednocześnie wezwaniem do wniesienia opłaty aktywacyjnej, jak również nie współpracuje z podmiotem używającym tej nazwy.
W opinii Departamentu, powiadomienia jakie podmiot ten wysyła do przedsiębiorców mają na celu wprowadzenie w błąd ogłoszeniodawców. Styl pisma, forma i zamieszczone w nagłówku godło mogą sugerować, że jest to pismo urzędowe i przedsiębiorca musi taką opłatę wnieść. Jednakże ocena zakresu przedmiotowego takiej działalności w granicach przepisów prawa należy do sądu.
Departament podjął czynności zmierzające do poinformowania przedsiębiorców o działalności podmiotu o nazwie Kancelaria Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego, poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej MS oraz powiadomienie prokuratury o działalności podjętej przez ten podmiot.


 

Powiadom znajomego