W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 6.09.2022 r.
Kd-111-167/22

 PREZES

SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY

ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4

85-131 Bydgoszcz

  

I. Na podstawie art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.2072 t.j.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2. jest nieskazitelnego charakteru,

3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

4. ukończył 24 lata.


II.  Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228) do zgłoszenia kandydat dołącza:

1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,

2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego 
ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,

4. oświadczenie kandydata, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – (art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych),

5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

7. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami i podaniem oznaczenia konkursu Kd-111-167/22, należy składać w terminie do dnia 22 września 2022 r. w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4 (pok. 31) lub za pośrednictwem poczty na adres Sądu (decyduje data stempla pocztowego).


Konkurs składa się z trzech etapów:

etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

 
etap drugi – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;


etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna. 
 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie do dnia 30 września 2022 roku.


Etap II konkursu odbędzie się w dniu 10 października 2022 roku o godzinie 10:00 w sali 306 mieszczącej się w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2.

 
Dokumenty złożone na konkurs, będzie można odebrać w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Po tym terminie zostaną zniszczone.

                                                                         

 

                                                                                                                             PREZES

                                                                                                                 SSR Jarosław Błażejewski

 

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA

(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI)

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w przypadku konieczności przetwarzania danych nieobjętych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, o których mowa, to dane identyfikacyjne.

 

Dane dotyczące Pani/Pana w związku z procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.

 

Dane, których podania wymaga Administrator, są niezbędne do wzięcia udziału przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.

 

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).

 

Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy jest Pan Marek Radke, tel. 52-58-78-609, e-mail: iod@bydgoszcz.sr.gov.pl.

 

---------------------

 

         W nawiązaniu do ogłoszenia nr Kd-111-167/22 z dnia 6.09.2022 r. uprzejmie informuję, że zmieniam jego treść w ten sposób, że konkurs ogłasza się na 3 wolne stanowiska asystenta sędziego.

 

PREZES
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

SSR Jarosław Błażejewski

 

---------------------

 

 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU 
NA 3 WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO 
KD-111-167/22

 

 

Lp.  Nazwisko  Imiona
1. Buczkowska Jagoda Patrycja
2. Drążkowska Roksana
3. Juchacz Paulina
4. Kinalska Paula
5. Kowalska Alicja
6. Mikołajczak  Wojciech
7. Myszyński Dawid
8. Niedbalska - Frydrych Zuzanna
9. Organiak Damian Mariusz
10. Prill Roksana
11. Skoczylas Agnieszka
12. Spirka Artur

 

Etap II konkursu odbędzie się w dniu 10 października 2022 roku o godz. 9:30 w sali 306 mieszczącej się w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2.

Osoby, które zakwalifikowały się do drugiego etapu winny ze sobą zabrać dowód osobisty.

 

 

Bydgoszcz, dnia 30 września 2022 r.

 

PREZES
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
 
SSR Jarosław Błażejewski
  
 
   
---------------------
 
 
 
          W nawiązaniu do ogłoszenia nr Kd-111-167/22 z dnia 6.09.2022 r. uprzejmie informuję, że zmieniam jego treść w ten sposób, że konkurs ogłasza się na 3 wolne stanowiska asystenta sędziego.
 
Bydgoszcz, dnia 6.10.2022 r.
 
 
PREZES
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
 
SSR Jarosław Błażejewski
 
 
 
---------------------
 
 
 
LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA 3 WOLNE STANOWISKA ASYSTENTA SĘDZIEGO 
KD-111-167/22
  
Lp. Nazwisko Imię
1. Juhacz Paulina
2. Kinalska Paula
3. Kowalska Alicja
4. Mikołajczak Wojciech
5. Organiak Damian
6. Skoczylas Agnieszka
7. Spirka Artur

 

Etap III konkursu odbędzie się w dniu 17 października 2022 roku o godz. 10:00.
 
Uczestnicy proszeni są o stawiennictwo w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy – pok. 129. Należy zabrać dowód osobisty. 

 

Bydgoszcz, dnia 10.10.2022 r.

  
PREZES
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
 
SSR Jarosław Błażejewski

 

---------------------

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA 3 WOLNE STANOWISKA ASYSTENTA SĘDZIEGO
KD-111-167/22

 

W wyniku zakończenia trzeciego etapu, który odbył się w dniu 17 października 2022 roku w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4 ustalono, iż do zatrudnienia zakwalifikowane zostały następujące osoby:

1. Kinalska Paula - uzyskując łącznie 49 pkt.

2. Kowalska Alicja - uzyskując łącznie 47 pkt.

3. Skoczylas Agnieszka - uzyskując łącznie 44 pkt.

 

Ustalono również następującą listę rezerwową kandydatów:

1. Mikołajczak Wojciech - 37 pkt.

2. Organiak Damian - 37 pkt.

3. Spirka Artur - 36 pkt.

 

Bydgoszcz, dnia 17 października 2022 r.

 

WICEPREZES
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

SSR Anita Morwińska-Sobiecka

 

Powiadom znajomego