W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na 2 wolne stanowiska urzędnicze w wydziałach orzeczniczych

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2020 r.


Dyrektor Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

ogłasza konkurs

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

 
I. Nazwa i adres Sądu:

    Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszczy

II. Oznaczenie konkursu:

    Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-106/20

III. Określenie wolnych stanowisk pracy:

    2 wolne stanowiska urzędnicze w wydziałach orzeczniczych

IV.  Do zadań wykonywanych na stanowisku należy:

 1. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.
 2. Wykonywanie prac administracyjno-biurowych.
 3. Redagowanie pism.
 4. Zakładanie i prowadzenie akt.
 5. Wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych.
 6. Obsługa programów wydziałowych.
 7. Wykonywanie zarządzeń sędziego i innych czynności zleconych przez kierownika sekretariatu związanych z prowadzeniem referatu sędziego.

V. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych.

 2. Nieposzlakowana opinia.

 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 4. Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty.

 6.  Biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych.

 7.  Wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny.

 8. Znajomość obowiązujących aktów prawnych, dotyczących działania sądu, w szczególności:


 • ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

  (Dz. U. z 2020 r. poz. 365 t. j.).

 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2018 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019 poz. 1141)

 • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS.2019.138).


VI. Wymagania stanowiące dodatkowe atuty związane ze stanowiskiem pracy:

 1. Doświadczenie (staż, zatrudnienie – min. 6 miesięcy) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub w administracji publicznej.
 2. Wykształcenie wyższe.
 3. Wysoki poziom komunikatywności, samodzielności, umiejętności pracy w zespole, odporności na stres.

 
VII.  Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu, adresowany do Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-111-106/20), wraz z aktualnymi danymi kontaktowymi.
 2.  Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (do pobrania na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy - kliknij tutaj).
 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe.
 5. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.


Każdy z dokumentów winien być podpisany osobiście przez kandydata.

Kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a także referencje.

Dokumenty należy składać do dnia 2 września 2020 roku w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (pok. 31) lub przesłać listownie (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie, z wpisaniem słowa „Konkurs” i podaniem oznaczenia konkursu.


VIII. 
Konkurs składa się z trzech etapów:

Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

Etap drugi – praktyczny sprawdzian predyspozycji, kompetencji i umiejętności.

Składać się on będzie z części „A” polegającej na pisemnym sprawdzeniu wiedzy i predyspozycji (test) oraz z części „B” polegającej na sprawdzeniu praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych i aplikacji.

Po przeprowadzeniu części „A” zostanie wyłoniona lista osób, licząca nie mniej niż 50% liczby osób zakwalifikowanych do II etapu, które zostaną zakwalifikowane do części „B”. Lista, wraz z podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia części „B”, zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

Po zakończeniu II etapu postępowania konkursowego, zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia.

Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Ma ona na celu sprawdzenie wiedzy ogólnej, odporności na stres, poziomu motywacji, kultury osobistej i komunikatywności.  

 

                                                                                                        DYREKTOR

                                                                                         Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

                                                                                                  Andrzej Kozłowski

 

-----------------------------------------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA

(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4.


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w przypadku konieczności przetwarzania danych nieobjętych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, o których mowa, to dane identyfikacyjne.

Dane dotyczące Pani/Pana w związku z procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.

Dane, których podania wymaga Administrator, są niezbędne do wzięcia udziału przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).

Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy jest Pan Marek Radke, tel. 52-58-78-514, e-mail: iod@bydgoszcz.sr.gov.pl.

 ---------------------------------------------------------

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu (część „A”)

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-106-20

 1. Bogacka Marta
 2. Brygman Wiktoria
 3. Czaplewska Patrycja
 4. Długaszek Magdalena
 5. Dzikowska Justyna
 6. Filipiak Anna
 7. Fiutak Paulina
 8. Giża Małgorzata
 9. Głowska Sylwia
 10. Gmosińska Patrycja
 11. Gusek Sandra
 12. Jankowska Alicja
 13. Jastrząb Agnieszka
 14. Jędrzejewska Klaudia
 15. Karpuk Dominika
 16. Kloska Elżbieta
 17. Konieczna Milena
 18. Kornet Sylwia
 19. Kowalska Alicja
 20. Krause Dobrawa
 21. Krzeszewska Anna
 22. Kuropatwińska Anna
 23. Leppert Roksana
 24. Linkowska-Młodzińska Joanna
 25. Makowska Małgorzata
 26. Meller Magdalena
 27. Musiał Monika
 28. Nawrotek Daria
 29. Niedbalska Zuzanna
 30. Niewinczany Karolina
 31. Piasecka Agnieszka
 32. Piątek Aleksandra
 33. Pierowska Aleksandra
 34. Przybylska Anna
 35. Roklawska Aleksandra
 36. Saboń-Skórcz Monika
 37. Sarwiński Jakub
 38. Semrau Olga
 39. Smyk Agata
 40. Szal Dominika
 41. Szczepańska Grażyna
 42. Szczepańska Joanna
 43. Szuster Monika
 44. Szymanowska Monika
 45. Ślaska Zuzanna
 46. Tomaszewska Wiktoria
 47. Tomczak Natalia
 48. Wiśniewska Agnieszka
 49. Wojciechowska Adrianna
 50. Wójcik Dorota

II etap konkursu odbędzie się:

- część „A” 17 września 2020 r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4, sala rozpraw nr 224 (teoretyczny sprawdzian predyspozycji, kompetencji i umiejętności – test);

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu - część „B”, wraz z podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia części „B” i podział na grupy sprawdzianu praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie Dowód Osobisty oraz długopis.

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa sars-cov-2, uczestnicy konkursu zobowiązani są do bezwzględnego zasłaniania ust i nosa za pomocą m.in. maseczki lub przyłbicy, a także, przed  wejściem  na teren  Sądu, do dezynfekcji rąk.

 

                                                                                                 Dyrektor

                                                                                  Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
                                                                                            Andrzej Kozłowski

                                                                                                                                                          

-----------------------------------------------------------------------------

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu (część „B”)

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-106/20

 

 

Grupa I - godz. 8:30

 1. Bogacka Marta
 2. Brygman Wiktoria
 3. Czaplewska Patrycja
 4. Długaszek Magdalena
 5. Dzikowska Justyna
 6. Filipiak Anna
 7. Fiutak Paulina
 8. Giża Małgorzata
 9. Głowska Sylwia

Grupa II – godz. 9:20

 1. Gmosińska Patrycja
 2. Gusek Sandra
 3. Jastrząb Agnieszka
 4. Jędrzejewska Klaudia
 5. Karpuk Dominika
 6. Kloska Elżbieta
 7. Konieczna Milena
 8. Kornet Sylwia
 9. Kowalska Alicja

Grupa III – godz. 10:10

 1. Krause Dobrawa
 2. Krzeszewska Anna
 3. Kuropatwińska Anna
 4. Leppert Roksana
 5. Linkowska-Młodzińska Joanna
 6. Makowska Małgorzata
 7. Meller Magdalena
 8. Musiał Monika
 9. Nawrotek Daria

Grupa IV – godz. 11:00

 1. Niedbalska Zuzanna
 2. Niewinczany Karolina
 3. Piasecka Agnieszka
 4. Pierowska Aleksandra
 5. Przybylska Anna
 6. Roklawska Aleksandra
 7. Saboń-Skórcz Monika
 8. Sarwiński Jakub
 9. Smyk Agata

Grupa V – godz. 11:50

 1. Szczepańska Grażyna
 2. Szczepańska Joanna
 3. Szuster Monika
 4. Szymanowska Monika
 5. Ślaska Zuzanna
 6. Tomczak Natalia
 7. Wiśniewska Agnieszka
 8. Wojciechowska Adrianna
 9. Wójcik Dorota

II etap konkursu odbędzie się:

- część „B” – 24 września 2020 r. w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2, sala konferencyjna nr 306 (sprawdzian praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych i aplikacji).

Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie Dowód Osobisty.

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa sars-cov-2, uczestnicy konkursu zobowiązani są do bezwzględnego zasłaniania ust i nosa za pomocą m. in. maseczki lb przyłbicy, a także, przed wejściem na teren Sądu, do dezynfekcji rąk.                                                                                                      DYREKTOR

                                                                                              Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

 

                                                                                                   Andrzej Kozłowski


-----------------------------------------------------------------------------

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-106/20

 1. Bogacka Marta
 2. Czaplewska Patrycja
 3. Długaszek Magdalena
 4. Głowska Sylwia
 5. Gmosińska Patrycja
 6. Jędrzejewska Klaudia
 7. Kloska Elżbieta
 8. Leppert Roksana
 9. Linkowska-Młodzińska Joanna
 10. Makowska Małgorzata
 11. Musiał Monika
 12. Nawrotek Daria
 13. Niedbalska Zuzanna
 14. Niewinczany Karolina
 15. Piasecka Agnieszka
 16. Roklawska Aleksandra
 17. Szczepańska Joanna
 18. Szuster Monika
 19. Szymanowska Monika
 20. Wiśniewska Agnieszka
 21. Wojciechowska Adrianna

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 8 października 2020 r. w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4, p. 135 (poniżej podział na grupy).

 

Podział na grupy:

Grupa I (osoby od nr 1 do nr 5) od godz. 9:00

Grupa II (osoby od nr 6 do nr 10) od godz. 10:30

Grupa III (osoby od nr 11 do nr 15) od godz. 11:40

Grupa IV (osoby od nr 16 do nr 21) od godz. 12:50


                                                                                                        DYREKTOR

                                                                                              Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

 Andrzej Kozłowski-----------------------------------------------------------------------------Bydgoszcz, dnia 14 października 2020 r.Informacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Kd-111-106/20

 

            W wyniku zakończenia procedury konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy (Kd-111-106/20) Dyrektor Sądu informuje, że kandydatami wybranymi na wolne stanowiska stażystów, którzy otrzymali największą liczbę punktów w ramach przeprowadzonego konkursu, są:

Głowska Sylwia

Szymanowska Monika

 
Lista rezerwowa:

1. Niedbalska Zuzanna
2. Bogacka Marta
    Leppert Roksana
4. Makowska Małgorzata
    Niewinczany Karolina
    Szuster Monika
7. Gmosińska Patrycja
    Nawrotek Daria
    Piasecka Agnieszka
    Roklawska Aleksandra
    Wojciechowska Adrianna

 

                                                                                                  Dyrektor

                                                                                  Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
                                                                                            Andrzej Kozłowski

 

 

Powiadom znajomego