Bydgoszcz, dnia  13 września 2022 r.

D-302-36/22

INFORMACJA
o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego 
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy


           Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004 z późn. zm.) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy informuje, iż posiada

- zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży, darowizny – szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1,

1. Nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić na wniosek podmiotów wymienionych w §38 ust. 1 Rozporządzenia. Wniosek powinien zawierać dane wymienione w §38 ust. 4 Rozporządzenia. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2.

2. Darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić na wniosek podmiotów określonych w §39 ust. 1 Rozporządzenia. Wniosek powinien zawierać dane wymienione 
w §39 ust. 3 Rozporządzenia. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3.

3. Pozostałe podmioty, w tym osoby fizyczne, mogą ubiegać się o zakup składników rzeczowych majątku ruchomego składając pisemną ofertę zgodną z treścią załącznika nr 4 zawierającą: 

a. Dane oferenta – w przypadku osób fizycznych, imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, telefon kontaktowy, natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę, e-mail, telefon kontaktowy.

b. Wykaz składnika(-ów) rzeczowego(-ych) majątku ruchomego, którego(-ych) dotyczy wniosek (nazwę składnika, nr inwentarzowy, nr załącznika oraz cenę) objętych ofertą,
ze wskazaniem ceny za poszczególne składniki majątku. 

c. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji  z oględzin oraz oświadczenie, że zakupione składniki zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym na koszt kupującego i jego staraniem oraz załączoną do oferty zgodę na przetwarzanie danych osobowych – wzór stanowi załącznik nr 5.
W przypadku gdy przynajmniej 2 oferentów zaproponuje tę samą cenę za dany składnik majątku ruchomego, pomiędzy tymi oferentami, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, przeprowadzi dodatkową aukcję w innym ustalonym terminie, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie. Składnik zostanie odsprzedany osobie/podmiotowi, który(a) zaproponuje wyższą cenę.

4. Wnioski o nieodpłatne przekazanie, darowiznę lub oferty zakupu należy kierować do Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy do dnia 20 września 2022 r. do godziny 14:00 drogą mailową na adres dyrektor@bydgoszcz.sr.gov.pl,  lub drogą pisemną na adres sądu tj.:

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-131 Bydgoszcz 

5. Zgodnie z §7 ust. 2 Rozporządzenia przy gospodarowaniu zbędnymi lub zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności, potrzeby jednostek sektora finansów publicznych. 

6. W celu uzyskania informacji dotyczącej nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego proszę o kontakt z Panem Markiem Rudnikiem lub Panią Iloną Frasz pod nr tel. (52) 58 78 500.

7. Rozpatrywanie wniosków odnośnie nieodpłatnego przekazania oraz darowizny odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu  i uzasadnieniem potrzeb wykorzystania składników majątku. Przy czym w przypadku zainteresowania tym samym składnikiem majątku ruchomego, w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski o nieodpłatne przekazanie. 

8. Sprzedaż składników majątku ruchomego odbędzie się z zgodnie z treścią ww. Rozporządzenia.

9. Sąd Rejonowy zastrzega, że zagospodarowanie:

a. przez sprzedaż, może dojść do skutku, o ile nie dojdzie do zagospodarowania składnika majątku przez nieodpłatne przekazanie,

b. przez darowiznę, może dojść do skutku, o ile nie dojdzie do zagospodarowania składnika majątku przez nieodpłatne przekazanie lub sprzedaż. 

 


DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

/-/
Edward Kaniecki


Załączniki:

1. wykaz zużytych składników, 
2. wniosek o nieodpłatne przekazanie,
3. wniosek o darowiznę,
4. wzór oferty,
5. zgoda na przetwarzanie danych.Załączniki:

Wykaz zużytych składników
Wniosek o nieodpłatne przekazanie
Wniosek o darowiznę
Wzór oferty
Zgoda na przetwarzanie danych