Prezes Sądu Rejonowego

SSR Jacek Wojtycki

Wiceprezes Sądu Rejonowego

SSR Jarosław Całbecki

Wiceprezes Sądu Rejonowego

SSR Monika Maćkowiak


[start] [koniec]
  • Godziny przyjmowania interesantów przez Prezesa i Wiceprezesów Sądu Rejonowego w Bydgoszczy:
  • Prezes i Wiceprezesi Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przyjmują strony w sprawie skarg i wniosków, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Oddziałem Administracyjnym pod nr tel. 52 58 78 500, w każdy wtorek w godz. 10:00 - 14:00
  • w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 4, I piętro, pok. 129 – w sprawach karnych, gospodarczych, cywilnych i prawa pracy,
  • w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy ul. Nowy Rynek 10 , II piętro, pok. 209 – w sprawach cywilnych, rodzinnych i nieletnich.


     Prezes Sądu jest Organem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Zadaniem Prezesa Sądu jest:

  • kierowanie sądem i reprezentowanie go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora sądu.
  • pełnienie czynności z zakresu administracji sądowej.
  • pełnienie innych czynności przewidzianych w ustawie oraz w odrębnych przepisach.
  • powierzanie sędziom pełnienia funkcji i zwalnianie z ich pełnienia, po zasięgnięciu wymaganych opinii, z zastrzeżeniem art. 11 § 3.
  • przyjmowanie skarg i wniosków z zakresu nadzoru administracyjnego nad podlegającymi wydziałami.
  • ponadto jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu.