Bydgoszcz, dnia 13 stycznia 2022 r. 

 
 
Dyrektor Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

ogłasza konkurs 

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy 

 
 I. Nazwa i adres Sądu: 

    Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszczy 
 
II. Oznaczenie konkursu:

    Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-8/22
 
III. Określenie wolnych stanowisk pracy: 

    3 wolne stanowiska urzędnicze w wydziałach orzeczniczych

IV. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy:

1. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.

2. Redagowanie pism.

3. Zakładanie i prowadzenie akt.

4. Wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych. 

5. Obsługa programów wydziałowych.

6. Wykonywanie prac administracyjno-biurowych.

7. Wykonywanie zarządzeń sędziego i innych czynności zleconych przez kierownika sekretariatu związanych z prowadzeniem referatu sędziego. 

 
V. Wymaganie niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

1.   Pełna zdolność do czynności prawnych.

2.   Nieposzlakowana opinia.

3.   Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

4.   Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

5.   Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty.

6.   Biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych. 

7.   Wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny.

8.  Znajomość obowiązujących aktów prawnych, dotyczących działania sądu, w szczególności: 

· ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(Dz.U.2020.2072 t.j.),

· rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2018 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2021.2046 t.j.),

·  zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 19 czerwca 2019 roku 
w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS.2019.138).
 
 VI. Wymagania stanowiące dodatkowe atuty związane ze stanowiskiem pracy:

1.  Doświadczenie (staż, zatrudnienie – min. 6 miesięcy) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub w administracji publicznej. 

2.   Wykształcenie wyższe.

3.   Wysoki poziom komunikatywności, samodzielności, umiejętności pracy w zespole, odporności na stres.

VII. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu, adresowany do Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-111-8/22), wraz z aktualnymi danymi kontaktowymi. 

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (do pobrania na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy - kliknij tutaj).

3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych. 

4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe. 

5.  Dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji. 
 

Każdy z dokumentów winien być podpisany osobiście przez kandydata. 

Kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a także referencje.
 
Dokumenty należy składać do dnia 21 stycznia 2022 roku w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (pok. 31) lub przesłać listownie (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie, z wpisaniem słowa „Konkurs” i podaniem oznaczenia konkursu.

 
VIII. Konkurs składa się z trzech etapów:


Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych. 
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

 
Etap drugi – praktyczny sprawdzian predyspozycji, kompetencji i umiejętności.

Składać się on będzie z części „A” polegającej na pisemnym sprawdzeniu wiedzy i predyspozycji (test) oraz z części „B” polegającej na sprawdzeniu praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych i aplikacji.

Po przeprowadzeniu części „A” zostanie wyłoniona lista osób, licząca nie mniej niż 50% liczby osób zakwalifikowanych do II etapu, które zostaną zakwalifikowane do części „B”. Lista, wraz z podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia części „B”, zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. 
 
Po zakończeniu II etapu postępowania konkursowego, zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia.
 
Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna. Ma ona na celu sprawdzenie wiedzy ogólnej, odporności na stres, poziomu motywacji, kultury osobistej i komunikatywności.  
 
 
                                                                                                        DYREKTOR

                                                                                            Sądu Rejonowego w Bydgoszczy 

                                                                                                      Edward Kaniecki

 
 

 
 
------------------------------------------
  
 
KLAUZULA INFORMACYJNA

(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI)
 
 

  
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4.


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w przypadku konieczności przetwarzania danych nieobjętych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, o których mowa, to dane identyfikacyjne.

 
Dane dotyczące Pani/Pana w związku z procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.


Dane, których podania wymaga Administrator, są niezbędne do wzięcia udziału przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.

 
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 
Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).


Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy jest Pan Marek Radke, tel. 52-58-78-514, e-mail: iod@bydgoszcz.sr.gov.pl.
 

------------------------------------------

 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-8/22

 

 
Grupa A

1.     Bandosz Joanna

2.     Brygman Wiktoria

3.     Chlebosz Sylwia

4.     Cichocka Monika

5.     Czaplewska Patrycja

6.     Duży Anna

7.     Filipiak Anna

8.     Głomska Magdalena

9.     Górnikiewicz Magdalena

10.  Gusek Sandra

11.  Jelonek Anetta

12.  Kałużna Monika

13.  Kloskowska Anna

14.  Krzeszewska Anna

15.  Linkowska-Młodzińska Joanna


Grupa B

16.  Majewska Patrycja

17.  Meller Magdalena

18.  Musiał Monika

19.  Ochendal Agata

20.  Pierowska Aleksandra

21.  Saboń-Skórcz Monika

22.  Smyk Agata

23.  Stachurska Karolina

24.  Szczepańska Grażyna

25.  Szczepańska Joanna

26.  Szczerba Magdalena

27.  Tomala Natalia

28.  Tomczak Natalia

29.  Twaróg Roksana

30.  Wiencławska Natalia

31.  Zglińska Dominika


II etap konkursu 

składający się z części A – teoretycznego sprawdzianu predyspozycji, kompetencji i umiejętności (test) i części B – praktycznego sprawdzianu umiejętności odbędzie się 7 lutego 2022 r. w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2, sala nr 306


- grupa A o godz. 9:30

- grupa B o godz. 10:30


Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie dowód osobisty oraz długopis.                                                                                           Edward Kaniecki

                                                                                                Dyrektor

                                                                                 Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

 

 

  

------------------------------------------

 

 Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-8/22

 
W wyniku drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowani zostali następujący kandydaci:

 

1.     Bandosz Joanna

2.     Czaplewska Patrycja

3.     Duży Anna

4.     Głomska Magdalena

5.     Jelonek Anetta

6.     Kałużna Monika

7.     Linkowska-Młodzińska Joanna

8.     Musiał Monika

9.     Pierowska Aleksandra

10.  Saboń-Skórcz Monika

11.  Stachurska Karolina

12.  Szczepańska Grażyna

13.  Szczepańska Joanna

14.  Tomala Natalia

15.  Tomczak Natalia

16.  Twaróg Roksana

17.  Wiencławska Natalia


Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 15 lutego 2022 r. w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4, p. 134 o godzinie:

- 9.00 – osoby z powyższej listy od numeru 1 do numeru 6,

- 10.00 – osoby z powyższej listy od numeru 7 do numeru 12,

- 11.00 – osoby z powyższej listy od numeru 13 do numeru 17.


Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie Dowód Osobisty.                                                                                           Edward Kaniecki

                                                                                                Dyrektor

                                                                               Sądu Rejonowego w Bydgoszczy 

 

 ------------------------------------------

 

 Informacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-8/22
(3 wolne stanowiska urzędnicze) 

 

            W wyniku zakończenia procedury konkursu Dyrektor Sądu informuje, że kandydatami wybranymi na wolne stanowiska urzędnicze, którzy otrzymali największą liczbę punktów w ramach przeprowadzonego konkursu są:

 


1. Monika Kałużna

2. Joanna Szczepańska

3. Natalia Wiencławska

 
 

Lista rezerwowa: 

1.      Joanna Bandosz

2.      Patrycja Czaplewska

3.      Anetta Jelonek

4.      Monika Musiał

5.      Joanna Linkowska-Młodzińska

6.      Grażyna Szczepańska

7.      Natalia Tomala

 

                                                                                          Edward Kaniecki

                                                                                                Dyrektor

                                                                                  Sądu Rejonowego w Bydgoszczy 

 

 ---------------------------------------

 

 Decyzją Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy lista rezerwowa konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr Kd-111-8/22 (3 wolne stanowiska urzędnicze) – zostaje zamknięta z dniem 12 maja 2022 r. 

 
                                                                                               Edward Kaniecki


                                                                                                        Dyrektor                  

                                                                                            Sądu Rejonowego w Bydgoszczy