Pismem z dnia 09 października 2019 roku Komornik sądowy Anna Bakalarska zawiadamia, stosownie do treści art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 poz. 771), iż w dniu 09.10.2019 roku został zarejestrowany 2500 wniosek z wyboru wierzyciela, o którym mowa w art. 10 w/w ustawy i w związku z powyższym zaistniały przesłanki do odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.