Kd – 111- 92/19                                                                   
Bydgoszcz, dnia 2.10.2019r.

 

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 149a§1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 t.j.)

Prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
ogłasza konkurs Kd-111-92/19 na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Konkurs odbędzie się w dniu 12 listopada 2019 roku godz. 9:30 w sali 306 w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ulicy Wały Jagiellońskie 2 w Bydgoszczy.

I. Wymagania niezbędne

Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art. 149 § l ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, a mianowicie na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

  2. jest nieskazitelnego charakteru,

  3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,

  4. ukończył 24 lata,

  5. zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską albo aplikację ogólną.


II. Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o stanowisko referendarza sądowego składa wymagane dokumenty, opatrzone oznaczeniem konkursu, bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy - Oddział Kadr, pok. 317 (III p.), bądź przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 22 października 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz.

 

1. Do zgłoszenia kandydat dołącza:

1)  wniosek  o  zatrudnienie  na  stanowisku  referendarza sądowego,

2)  życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

3)  oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego  ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra prawa lub zagranicznych uznanych w Polsce,

4) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej,

5) 3  aktualne fotografie zgodne z wymaganiami  stosowanymi  przy wydawaniu dowodów osobistych,

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

7) oświadczenie o obywatelstwie polskim oraz korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2.   Do   zgłoszenia  kandydat  może   dołączyć   dokumenty   potwierdzające  dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.

Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełnienia wymogów formalnych lista osób dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie do dnia 5 listopada 2019 roku w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

Dokumenty złożone na konkurs, będzie można odebrać w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Po tym terminie zostaną zniszczone.

 

SSR Karolina Bieńkowska

PREZES

Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI)

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w przypadku konieczności przetwarzania danych nieobjętych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, o których mowa, to dane identyfikacyjne.

Dane dotyczące Pani/Pana w związku z procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.

 Dane, których podania wymaga Administrator, są niezbędne do wzięcia udziału przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).

Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy jest Pan Marek Radke, tel. 52-58-78-514, e-mail: iod@bydgoszcz.sr.gov.pl.

 
Lista osób dopuszczonych do udziału w konkursie na stanowisko referendarza sądowego 
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
Kd-111-92/19

LP

Nazwisko

Imię

Miejsce zamieszkania

1

Abramek-Grosz

Magdalena

Grudziądz

2

Burkiewicz

Aneta

Zamość

3

Drewczyńska

Joanna

Legbąd

4

Dudkiewicz

Monika

Bydgoszcz

5

Eksterowicz

Joanna

Bydgoszcz

6

Franas

Hubert

Toruń

7

Gill-Juda

Marta

Bydgoszcz

8

Górecka

Karolina

Skarżysko-Kamienna

9

Jakubczyk-Serdeczna

Anna

Bydgoszcz

10

Kajtek

Agata

Osielsko

11

Kinalska

Paula

Solec Kujawski

12

Kulik

Joanna

Aleksandrów Kujawski

13

Latocha

Anna

Wielgłowy

14

Lewandowska

Hanna

Toruń

15

Maciejewska

Justyna

Bydgoszcz

16

Niewadzioł

Paweł

Gdańsk

17

Orlewski

Bartosz

Bydgoszcz

18

Pietrzak-Stępień

Karolina

Bydgoszcz

19

Pietrzak-Zwolińska

Justyna

Bydgoszcz

20

Polcyn

Iga

Osiek nad Notecią

21

Rabacha

Sandra

Bydgoszcz

22

Skrzeczowska

Anna

Bydgoszcz

23

Tomczyk

Katarzyna Anna

Bydgoszcz

24

Wołowska

Kinga

Toruń

25

Złotnicka

Monika

Bydgoszcz


Konkurs odbędzie się 12 listopada 2019 roku o godz. 9:30 w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy ( sala 306).

Kandydaci dopuszczeni do konkursu powinni zabrać ze sobą dowód osobisty.

                                                                                                         


                                                                                                         Wiceprezes
                                                                                          Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
                                                                                                   Jarosław Błażejewski

Bydgoszcz, dnia 4.11.2019 r.INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA  1 STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO

W SĄDZIE REJONOWYM W BYDGOSZCZY, KTÓRY ODBYŁ SIĘ DNIA 12 listopada 2019 r.

 

 

W KONKURSIE WZIĘLI UDZIAŁ NASTĘPUJĄCY KANDYDACI, UZYSKUJĄC PODANE PONIŻEJ WYNIKI:

 
1. Dudkiewicz Monika -  łącznie 70 pkt, w tym:

z części testowej – 54 pkt,

z kazusów – 16 pkt;


2. Franas Hubert – łącznie 68 pkt, w tym:

z części testowej – 54 pkt,

z kazusów – 14 pkt;


3. Gill-Juda Marta- łącznie 67 pkt, w tym:

z części testowej – 54 pkt,

z kazusów – 13 pkt;


4. Górecka Karolina -  łącznie 64 pkt, w tym:

z części testowej – 53 pkt,

z kazusów – 11 pkt;


5. Kajtek Agata - łącznie 75 pkt, w tym:

z części testowej – 58 pkt,

z kazusów – 17 pkt;


6. Kinalska Paula – łącznie 66 pkt, w tym:

z części testowej – 51 pkt,

z kazusów – 15 pkt;


7. Kulik Joanna – łącznie 72 pkt, w tym:

z części testowej – 56 pkt,

z kazusów – 16 pkt;


8. Lewandowska Hanna – łącznie 63 pkt, w tym:

z części testowej – 53 pkt,

z kazusów – 10 pkt;


9. Niewadzioł Paweł – łącznie 39 pkt, w tym:

z części testowej – 33 pkt,

z kazusów – 6 pkt


10. Orlewski Bartosz – łącznie 64 pkt, w tym:

z części testowej – 52 pkt,

z kazusów – 12 pkt


11. Pietrzak-Stępień Karolina -  łącznie 70 pkt, w tym:

z części testowej – 54 pkt,

z kazusów – 16 pkt;


12. Pietrzak-Zwolińska Justyna – łącznie 71 pkt, w tym:

z części testowej – 56 pkt,

z kazusów – 15 pkt;


13. Polcyn Iga – łącznie 59 pkt, w tym:

z części testowej – 47 pkt,

z kazusów – 12 pkt;


14. Rabacha  Sandra – łącznie 59 pkt, w tym:

z części testowej – 48 pkt,

z kazusów – 11 pkt;


15. Tomczyk Katarzyna Anna -  łącznie 65 pkt, w tym:

z części testowej – 52 pkt,

z kazusów – 13 pkt;


16. Wołowska Kinga -  łącznie 70 pkt, w tym:

z części testowej – 55 pkt,

z kazusów – 15 pkt;


17. Złotnicka Monika -  łącznie 62 pkt, w tym:

z części testowej – 53 pkt,

z kazusów – 9 pkt;

 

Na podstawie wyników konkursu na stanowisko referendarza wybrano

Panią Agatę Kajtek

 

 

Ustalono następującą listę rezerwową:

  1. Joanna Kulik
  2. Justyna Pietrzak-Zwolińska

 

                                                                                             SSR Jarosław Błażejewski

                                                                                Wiceprezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

 

Bydgoszcz, dnia 12.11.2019 r.