a:51:{s:4:"name";s:114:"Zgłoszenie do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:36:"Prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy";s:11:"createdDate";s:10:"2016-02-08";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:8961:"
PREZES
SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY
_____________________________________________________________

Bydgoszcz, ul.Wały Jagiellońskie 4tel.32-53-100 fax.348-66-88 e-mail: Oddzial.Administracyjny @Bydgoszcz.sr.gov.pl

 
 
Bydgoszcz, dnia 23 lipca 2014
A-0132-20/14
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 20/2014
Prezesa Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
z dnia 23 lipca 2014r.
w sprawie zgłoszenia do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN
 
Na podstawie art. 22 §1 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ,zarządza się, co następuje:
 
§ 1.

 

 1. Zarządzenie określa sposób i tryb postępowania w sprawie zgłoszenia przez osoby uprawnione, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN, zwanego dalej "świadczeniem", przy załatwianiu spraw w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy oraz wzór druku takiego zgłoszenia.
 2. Świadczenie może być również realizowane przez pracownika Sądu Rejonowego
  w Bydgoszczy posługującego się PJM lub SJM lub z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się.
 3. Świadczenie jest bezpłatne.
 
§ 2.
 

1.Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

a)osobie niepełnosprawnej - należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

b)osobie uprawnionej - należy przez to rozumieć osobę doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się;

c)PJM - należy przez to rozumieć polski język migowy, tj. naturalny wizualno-przestrzenny język komunikowania się osób uprawnionych;

d)SJM - należy przez to rozumieć system językowo-migowy, tj. podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo-artykulacyjną;

e)SKOGN - należy przez to rozumieć sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych, tj. podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających
z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu;

f)środkach wspierających komunikowanie się - należy przez to rozumieć rozwiązania lub usługi umożliwiające kontakt, w szczególności poprzez:

 • korzystanie z poczty elektronicznej,
 • przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych,
 • komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,
 • przesyłanie faksów,
 • utrony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych;

g)świadczeniu usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN - należy przez to rozumieć usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN wpisanego do rejestru tłumaczy PJM, SJM i SKOGN, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 
§ 3.
 
 1. Zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia dokonuje osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, zwane dalej "osobą zgłaszającą", co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem,
  z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 2. Termin realizacji świadczenia, o którym mowa w ust. 1, liczy się od dnia następnego po tym w którym wpłynęło zgłoszenie do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.
 3. Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się.
 4. Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania sprawy związanej z realizacją świadczenia.
 5. Osoba zgłaszająca może wyznaczyć termin realizacji świadczenia.
 
§ 4.
 
 1. Zgłoszenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, można wnieść pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub za pomocą innych środków wspierających komunikowanie się dostępnych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy i wymienionych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ustnie.
 2. W przypadku zgłoszenia wniesionego ustnie, pracownik Oddziału Administracyjnego wypełnia odpowiednio druk zgłoszenia.
 3. Wzór druku zgłoszenia, stanowiący załącznik do zarządzenia, zamieszcza się na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscu publicznie dostępnym w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy.
 4. Zgłoszenie nie wniesione na druku uznaje się za zgłoszenie, o ile zawiera wszystkie dane i informacje niezbędne do realizacji świadczenia.
 
§ 5.
 
 1. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Oddział Administracyjny zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę zgłaszającą, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje na inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
 
§ 6.
 
 1. Oddział Administracyjny upowszechnia informacje:
a)w Biuletynie Informacji Publicznej,

b)na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy,

c)w miejscach publicznie dostępnych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

- o dostępnych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy środkach wspierających komunikowanie się.

 
§ 7.
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2014 r.

Załącznik:
- Wzór druku zgłoszenia,

- Informacja dla osób, które trwale bądź przejściowo mają problemy z komunikowaniem się

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:7:"addDate";s:18:"2018-8-29 11:45:07";s:8:"editDate";s:18:"2018-8-29 11:45:07";s:6:"editBy";s:3:"224";s:10:"editorName";s:6:"Maria ";s:13:"editorSurname";s:15:"Kaczmarek-Kobus";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:1:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:20:{s:6:"number";s:6:"1/2018";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:9:"placeName";s:0:"";s:8:"place_id";s:1:"0";s:12:"placeDetails";s:0:"";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:7:"numbers";s:0:"";s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:4:"maps";N;s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:16:"Imię i nazwisko";s:4:"home";s:13:"Miejscowość";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:10:"newsletter";N;s:7:"notices";a:4:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:2:{s:8:"identity";s:0:"";s:8:"group_id";s:2:"-1";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:0:"";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:6:"probes";a:1:{s:8:"probe_id";s:2:"-1";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:1:"0";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}}