W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na wolne stanowiska stażystów w X Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 7 listopada 2018 r.


Dyrektor Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
ogłasza konkurs
na staż urzędniczy - wolne stanowiska stażystów
w X Wydziale Ksiąg Wieczystych
 
Sygnatura konkursu Kd-111-91/18

 

          Wnioski o dopuszczenie do konkursu, wraz z wymaganymi dokumentami, należy składać do dnia 14 listopada 2018 roku w Oddziale Kadr (pok. 31a), Sekretariacie Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (pok. 132) lub przesłać listownie (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie, z wpisaniem słowa „Konkurs” i podaniem oznaczenia konkursu.
 

       I. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy:

 1. Prowadzenie decernatu w zakresie spraw prowadzonych przez referendarza sądowego.
 2. Rejestrowanie wniosków wieczystoksięgowych wstępnych i szczegółowych.
 3. Przygotowywanie projektów wpisów.
 4. Wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem spraw sądowych.
 5. Redagowanie pism.
 6. Wykonywanie prac administracyjno-biurowych.
 7. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.
 8. Prowadzenie akt.
 9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

      II. Wymaganie niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 4. Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty.
 6. Biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych.
 7. Wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny.
 8. Znajomość obowiązujących aktów prawnych, dotyczących działania sądu,
  w szczególności:
 • ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2018 poz. 23)
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych ( Dz.U. 2015 poz. 2316)
 • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej ( Dz. Urz. MS.2003.5.22).
    III. Wymagania stanowiące dodatkowe atuty związane ze stanowiskiem pracy:
 1. Doświadczenie (staż, zatrudnienie – min. 6 miesięcy) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub w administracji publicznej,
 2. Wykształcenie wyższe,
 3. Wysoki poziom komunikatywności, samodzielności, umiejętności pracy w zespole, odporności na stres.

   IV. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu, adresowany do Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-111-91/18), wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego,
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (do pobrania w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy - kliknij tutaj),
 3. Życiorys lub CV,
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,
 6. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie,
 7. Opinie z dotychczasowych miejsc pracy, w przypadku zatrudnienia.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Każdy z dokumentów winien być podpisany osobiście przez kandydata.

Kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.


    V. Konkurs składa się z trzech etapów:

 

Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.
 

Etap drugi – praktyczny sprawdzian predyspozycji, kompetencji i umiejętności.

Składać się on będzie z części „A” polegającej na pisemnym sprawdzeniu wiedzy i predyspozycji (test) oraz z części „B” polegającej na sprawdzeniu praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych i aplikacji.

Po przeprowadzeniu części „A” zostanie wyłoniona lista osób, licząca nie mniej niż 50% liczby osób zakwalifikowanych do II etapu, które zostaną zakwalifikowane do części „B”. Lista, wraz z podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia części „B”, zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

 Po zakończeniu II etapu postępowania konkursowego, zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia.


Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Ma ona na celu sprawdzenie wiedzy ogólnej, odporności na stres, poziomu motywacji, kultury osobistej i komunikatywności.  

 

 

                                                                                                   DYREKTOR

                                                                                Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

                                                                                           Andrzej Kozłowski


Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2018 r.

W związku z prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy naborem na stanowiska urzędnicze w X Wydziale Ksiąg Wieczystych informuję, że osoby zatrudnione w sądach mogą ubiegać się o przeniesienie służbowe do w/w jednostki. Procedurę ewentualnego przeniesienia rozpoczyna złożenie stosownego wniosku do Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

                                                                                                   DYREKTOR

                                                                                     Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

                                                                                                Andrzej Kozłowski

 

KLAUZULA INFORMACYJNA(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w przypadku konieczności przetwarzania danych nieobjętych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, o których mowa, to dane identyfikacyjne.

Dane dotyczące Pani/Pana w związku z procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.

Dane, których podania wymaga Administrator, są niezbędne do wzięcia udziału przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).
Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy jest Pan Marek Radke, tel. 52-58-78-514, e-mail: m.radke@bydgoszcz.sr.gov.pl.


Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu (część „A”)

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-91/18

 

 1. Adamski Jan
 2. Banach Monika
 3. Baran Maria
 4. Bogacka Marta
 5. Bukowska Małgorzata
 6. Chodorowska Marta
 7. Chyza Agnieszka
 8. Czaplewska Patrycja
 9. Dobbek Krystian
 10. Dominiak Joanna
 11. Duży Anna
 12. Filipiak Anna
 13. Fiutak Paulina
 14. Frąckowiak Marika
 15. Giża Małgorzata
 16. Gościniak Łukasz
 17. Grzędzicka Karolina
 18. Janiszewska Wioleta
 19. Jasieniecki Ziemowit
 20. Jasińska Aleksandra
 21. Jezierska Violetta
 22. Jiers Milena
 23. Klarkowska Aneta
 24. Koperska Agnieszka
 25. Krzeszewska Anna
 26. Kujawska Ewelina
 27. Kuropatwińska Anna
 28. Łyszkiewicz Daria
 29. Mandrzejewski Adrian
 30. Matuszewska Dominika
 31. Napolska Katarzyna
 32. Olejnik Magdalena
 33. Paradowska Magdalena
 34. Pawlak Joanna
 35. Piesik Agnieszka
 36. Plucińska Katarzyna
 37. Pobutkiewicz Joanna
 38. Przybył Justyna
 39. Pysura Patrycja
 40. Rajska Ewelina
 41. Rerek Monika
 42. Roklawska Aleksandra
 43. Rumianowska Hiacynta
 44. Rytwińska Dorota
 45. Saboń-Skórcz Monika
 46. Sławińska Magdalena
 47. Stachowska Ilona
 48. Stachurska Karolina
 49. Stalewska Amanda
 50. Stańczak Bogna
 51. Straszewski Stanisław
 52. Szafrańska Agnieszka
 53. Szulc Edyta
 54. Szymanowska Monika
 55. Śliwińska Marta
 56. Tabor Anna
 57. Wróblewska Maja

II etap konkursu odbędzie się:

- część „A” 23 listopada 2018 r. o godz. 9:00 w budynku Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ul. Przyrzecze 2-4, sala konferencyjna nr 111 (teoretyczny sprawdzian predyspozycji, kompetencji i umiejętności – test)

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu - część „B”, wraz z podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia części „B” i podział na grupy sprawdzianu praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie Dowód Osobisty.

 

                                                                                                       Dyrektor

                                                                                  Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

                                                                                          

                                                                                              Andrzej Kozłowski
W uzupełnieniu ogłoszenia z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie publikacji listy kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu - część „A”, na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy (Kd-111-91/18), informuję, że na wniosek Komisji konkursowej, kandydaci zostają podzieleni na trzy grupy.

W związku z powyższym, II etap konkursu - część „A” odbędzie się:

o godz. 9:00 – I grupa:

 1. Adamski Jan
 2. Banach Monika
 3. Baran Maria
 4. Bogacka Marta
 5. Bukowska Małgorzata
 6. Chodorowska Marta
 7. Chyza Agnieszka
 8. Czaplewska Patrycja
 9. Dobbek Krystian
 10. Dominiak Joanna
 11. Duży Anna
 12. Filipiak Anna
 13. Fiutak Paulina
 14. Frąckowiak Marika
 15. Giża Małgorzata
 16. Gościniak Łukasz
 17. Grzędzicka Karolina
 18. Janiszewska Wioleta
 19. Jasieniecki Ziemowit 

o godz. 09:40 – II grupa:

 1. Jasińska Aleksandra
 2. Jezierska Violetta
 3. Jiers Milena
 4. Klarkowska Aneta
 5. Koperska Agnieszka
 6. Krzeszewska Anna
 7. Kujawska Ewelina
 8. Kuropatwińska Anna
 9. Łyszkiewicz Daria
 10. Mandrzejewski Adrian
 11. Matuszewska Dominika
 12. Napolska Katarzyna
 13. Olejnik Magdalena
 14. Paradowska Magdalena
 15. Pawlak Joanna
 16. Piesik Agnieszka
 17. Plucińska Katarzyna
 18. Pobutkiewicz Joanna
 19. Przybył Justyna

o godz. 10:20 – III grupa:

 1. Pysura Patrycja
 2. Rajska Ewelina
 3. Rerek Monika
 4. Roklawska Aleksandra
 5. Rumianowska Hiacynta
 6. Rytwińska Dorota
 7. Saboń-Skórcz Monika
 8. Sławińska Magdalena
 9. Stachowska Ilona
 10. Stachurska Karolina
 11. Stalewska Amanda
 12. Stańczak Bogna
 13. Straszewski Stanisław
 14. Szafrańska Agnieszka
 15. Szulc Edyta
 16. Szymanowska Monika
 17. Śliwińska Marta
 18. Tabor Anna
 19. Wróblewska Maja

Data oraz miejsce przeprowadzenia II etapu konkursu – część „A” pozostają bez zmian.

 

 

                                                                                                       Dyrektor

                                                                                  Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

                                                                                             

                                                                                              Andrzej Kozłowski
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu (część „B”)

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-91/18

 

Grupa I - godz. 8:30

 1. Banach Monika
 2. Bukowska Małgorzata
 3. Chodorowska Marta
 4. Chyza Agnieszka
 5. Dobbek Krystian
 6. Dominiak Joanna
 7. Duży Anna
 8. Giża Małgorzata
 9. Jasieniecki Ziemowit
 10. Jasińska Aleksandra
 11. Jezierska Violetta
 12. Jiers Milena
 13. Klarkowska Aneta

Grupa II – godz. 9:30

 1. Koperska Agnieszka
 2. Krzeszewska Anna
 3. Kujawska Ewelina
 4. Łyszkiewicz Daria
 5. Mandrzejewski Adrian
 6. Matuszewska Dominika
 7. Olejnik Magdalena
 8. Pawlak Joanna
 9. Piesik Agnieszka
 10. Plucińska Katarzyna
 11. Pobutkiewicz Joanna
 12. Przybył Justyna
 13. Pysura Patrycja

Grupa III – godz. 10:30

 1. Roklawska Aleksandra
 2. Rumianowska Hiacynta
 3. Rytwińska Dorota
 4. Sławińska Magdalena
 5. Stachurska Karolina
 6. Stańczak Bogna
 7. Straszewski Stanisław
 8. Szafrańska Agnieszka
 9. Śliwińska Marta
 10. Tabor Anna
 11. Wróblewska Maja

II etap konkursu odbędzie się:

- część „B” – 3 grudnia 2018 r. w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2, sala konferencyjna nr 306 (sprawdzian praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych i aplikacji).

Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie Dowód Osobisty.


                                                                                                          Dyrektor

                                                                                       Sądu Rejonowego w Bydgoszczy


                                                                                                  Andrzej Kozłowski


Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-91/18

 

 1. Bukowska Małgorzata
 2. Chodorowska Marta
 3. Chyza Agnieszka
 4. Dobbek Krystian
 5. Dominiak Joanna
 6. Duży Anna
 7. Jasieniecki Ziemowit
 8. Jasińska Aleksandra
 9. Jezierska Violetta
 10. Jiers Milena
 11. Klarkowska Aneta
 12. Koperska Agnieszka
 13. Kujawska Ewelina
 14. Mandrzejewski Adrian
 15. Matuszewska Dominika
 16. Olejnik Magdalena
 17. Pawlak Joanna
 18. Piesik Agnieszka
 19. Plucińska Katarzyna
 20. Pobutkiewicz Joanna
 21. Przybył Justyna
 22. Roklawska Aleksandra
 23. Rumianowska Hiacynta
 24. Rytwińska Dorota
 25. Sławińska Magdalena
 26. Stachurska Karolina
 27. Stańczak Bogna
 28. Śliwińska Marta
 29. Tabor Anna
 30. Wróblewska Maja

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 11 i 12 grudnia 2018 r. w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4, p. 134 (poniżej podział na grupy).

 

Podział na grupy:

W dniu 11 grudnia 2018 r.:

Grupa I (osoby od nr 1 do nr 5) od godz. 9:00.

Grupa II (osoby od nr 6 do nr 10) od godz. 10:30.

Grupa III (osoby od nr 11 do nr 15) od godz. 12:00.

W dniu 12 grudnia 2018 r.:

Grupa I (osoby od nr 16 do nr 20) od godz. 9:00.

Grupa II (osoby od nr 21 do nr 25) od godz. 10:30.

Grupa III (osoby od nr 26 do nr 30) od godz. 12:00.                                                                                                              DYREKTOR

                                                                                              Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

 

                                                                                                          Andrzej Kozłowski


Informacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Kd-111-91/18

 

            W wyniku zakończenia procedury konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy (Kd-111-91/18) Dyrektor Sądu informuje, że kandydatami wybranymi na wolne stanowiska stażystów w X Wydziale Ksiąg Wieczystych, którzy otrzymali największą liczbę punktów w ramach przeprowadzonego konkursu, są:


1.

Tabor Anna

2.

Sławińska Magdalena

3.

Chodorowska Marta

4.

Dobbek Krystian

5.

Mandrzejewski Adrian

6.

Piesik Agnieszka

7.

Stańczak Bogna

8.

Jasieniecki Ziemowit

9.

Olejnik Magdalena

 


Lista rezerwowa:

 

1.

Koperska Agnieszka

2.

Wróblewska Maja

3.

Pawlak Joanna

4.

Matuszewska Dominika

5.

Rumianowska Hiacynta

6.

Rytwińska Dorota

7.

Dominiak Joanna

8.

Kujawska Ewelina

9.

Bukowska Małgorzata

10.

Plucińska Katarzyna

11.

Jasińska Aleksandra

12.

Śliwińska Marta

13.

Stachurska Karolina

14.

Duży Anna

15.

Przybył Justyna


                                                                                                           DYREKTOR

                                                                                              Sądu Rejonowego w Bydgoszczy


                                                                                                          Andrzej Kozłowski


 

 

 


Powiadom znajomego