W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na 2 etaty urzędnicze na czas określony do dnia 31 grudnia 31.12.2022r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

    Bydgoszcz, dnia 25 lutego 2022 r. 

 
 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

ogłasza konkurs 

na 2 etaty urzędnicze na czas określony do dnia 31 grudnia 2022 roku

w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy 

 

   I. Nazwa i adres Sądu: 

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszczy

 
    II. Oznaczenie konkursu:

    Konkurs na etaty urzędnicze w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-42/22

 
    III. Określenie wolnych stanowisk pracy: 

    2 wolne etaty urzędnicze w wydziale ksiąg wieczystych

 
    IV. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy:

1. Prowadzenie referatu w zakresie spraw prowadzonych przez referendarza sądowego. 

2. Rejestrowanie wniosków wieczystoksięgowych wstępnych i szczegółowych.

3.  Przygotowywanie projektów wpisów. 

4. Wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem spraw sądowych.

5.  Redagowanie pism.

6.  Wykonywanie prac administracyjno-biurowych.

7.  Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.

8.  Prowadzenie akt.

9.  Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

 
    V. Wymaganie niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

1.   Pełna zdolność do czynności prawnych.

2.   Nieposzlakowana opinia.

3.   Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

4.   Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

5.   Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty.

6.   Biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych. 

7.   Wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny.

8.  Znajomość obowiązujących aktów prawnych, dotyczących działania sądu, w szczególności: 

· Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.2019.2204 tj.) 

· Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 19 czerwca 2019 roku 
w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS.2019.138).

 VI. Wymagania stanowiące dodatkowe atuty związane ze stanowiskiem pracy:

1.  Doświadczenie (staż, zatrudnienie – min. 6 miesięcy) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub w administracji publicznej.

 
2.   Wykształcenie wyższe.

 
3.   Wysoki poziom komunikatywności, samodzielności, umiejętności pracy w zespole, odporności na stres. 


VII. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu, adresowany do Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-111-42/22), wraz z aktualnymi danymi kontaktowymi. 

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (do pobrania na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy - kliknij tutaj).

3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych. 

4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe. 

5.   Dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

 

 Każdy z dokumentów winien być podpisany osobiście przez kandydata. 

Kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a także referencje.

 
Dokumenty należy składać do dnia 4 marca 2022 roku w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (pok. 31) lub przesłać listownie (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie, z wpisaniem słowa „Konkurs” i podaniem oznaczenia konkursu.


VIII. Konkurs składa się z trzech etapów:


Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych. 


Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

Etap drugi – praktyczny sprawdzian predyspozycji, kompetencji i umiejętności.

Składać się on będzie z części „A” polegającej na pisemnym sprawdzeniu wiedzy i predyspozycji (test) oraz z części „B” polegającej na sprawdzeniu praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych i aplikacji.

Po zakończeniu II etapu postępowania konkursowego, zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia.

Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Ma ona na celu sprawdzenie wiedzy ogólnej, odporności na stres, poziomu motywacji, kultury osobistej i komunikatywności.   
                                                                                                              DYREKTOR

                                                                                                 Sądu Rejonowego w Bydgoszczy 

                                                                                                           Edward Kaniecki

 
 


 -----------------------------------------
 KLAUZULA INFORMACYJNA

(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI)

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4.


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w przypadku konieczności przetwarzania danych nieobjętych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, o których mowa, to dane identyfikacyjne.

 
Dane dotyczące Pani/Pana w związku z procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.


Dane, których podania wymaga Administrator, są niezbędne do wzięcia udziału przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.

 
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 
Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).


Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy jest Pan Marek Radke, tel. 52-58-78-514, e-mail: iod@bydgoszcz.sr.gov.pl.

 

  -----------------------------------------

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu

na etaty urzędnicze w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-42/22

 

 

1.      Buczkowska Jagoda

2.      Gusek Sandra

3.      Koss Janusz

4.      Krygier Hanna

5.      Kwiatkowski Łukasz

6.      Smyk Agata

7.      Stachurska Karolina

 

II etap konkursu  

składający się z części A – teoretycznego sprawdzianu predyspozycji, kompetencji i umiejętności (test) i części B – praktycznego sprawdzianu umiejętności


odbędzie się 22 marca 2022 r. w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2, sala nr 306 o godz. 9:30


Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie dowód osobisty oraz długopis.

                                                                                                       Ilona Rujner
                                                                                                   z up. Dyrektora

                                                                                           Sądu Rejonowego w Bydgoszczy 

 

 

   -----------------------------------------

 

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-42/22

 
 

     W wyniku drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowani zostali następujący kandydaci:
 

1.      Jagoda Buczkowska

2.      Janusz Koss

3.      Agata Smyk


     Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 30 marca 2022 r. w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4, p. 134 o godzinie: 9:00


Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie Dowód Osobisty.
 

                                                                                                               Edward Kaniecki

                                                                                                                   Dyrektor

                                                                                                       Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

  

 

Informacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-42/22
(2 wolne etaty urzędnicze)

 
            W wyniku zakończenia procedury konkursu Dyrektor Sądu informuje, że kandydatami wybranymi na wolne stanowiska urzędnicze, którzy otrzymali największą liczbę punktów w ramach przeprowadzonego konkursu są:
 

1. Agata Smyk

2. Janusz KossLista rezerwowa: 

1.      Jagoda Buczkowska

 

 

                                                                                                                     Edward Kaniecki

                                                                                                                             Dyrektor


                                                                                                              Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

 
 

Powiadom znajomego