W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na staż urzedniczy - 1/2 wolnego etatu urzędniczego do Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 19 stycznia 2022 r. 

 


Dyrektor Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

ogłasza konkurs 

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy 

 

 
I. Nazwa i adres Sądu: 

    Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszczy

 

II.  Oznaczenie konkursu:

    Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-19/22

 

 III. Określenie wolnych stanowisk pracy: 

1/2 wolnego etatu urzędniczego w Oddziale Administracyjnym

 

 IV. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m. in.:

1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem Funduszu Socjalnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy,

2. prowadzenie spraw dotyczących kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy,

3. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organami administracji państwowej i samorządowej, z organizacjami społecznymi oraz z organami ochrony prawnej,

4. prowadzenie spraw dotyczących pomocy postpenitencjarnej. 

 

 V. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

1.   Pełna zdolność do czynności prawnych.

2.   Nieposzlakowana opinia.

3.   Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

4.   Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

5.   Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty.

6.   Biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych. 

7.   Wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny.

8.  Znajomość obowiązujących aktów prawnych, dotyczących działania sądu, w szczególności: 

·  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(Dz.U.2020.2072 t.j.),

· rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2018 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2021.2046 t.j.),

· ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.2021.746 t.j.)

 

  VI. Wymagania stanowiące dodatkowe atuty związane ze stanowiskiem pracy:

1. Doświadczenie (staż, zatrudnienie – min. 6 miesięcy) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub w administracji publicznej. 

2.  Wykształcenie wyższe.

3. Wysoki poziom komunikatywności, samodzielności, umiejętności pracy w zespole, odporności na stres. 

 
VII. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu, adresowany do Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-111-19/22), wraz z aktualnymi danymi kontaktowymi. 

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (do pobrania na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy - kliknij tutaj).

3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych. 

4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe. 

5. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji. 

Każdy z dokumentów winien być podpisany osobiście przez kandydata. 

Kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a także referencje.

Dokumenty należy składać do dnia 28 stycznia 2022 roku w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (pok. 31) lub przesłać listownie (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie, z wpisaniem słowa „Konkurs” i podaniem oznaczenia konkursu.
 

VIII. Konkurs składa się z trzech etapów:
 

Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych. 
 
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.
 

 
Etap drugi – praktyczny sprawdzian predyspozycji, kompetencji i umiejętności.

Składać się on będzie z części „A” polegającej na pisemnym sprawdzeniu wiedzy i predyspozycji (test) oraz z części „B” polegającej na sprawdzeniu praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych i aplikacji.

 

Po przeprowadzeniu części „A” zostanie wyłoniona lista osób, licząca nie mniej niż 50% liczby osób zakwalifikowanych do II etapu, które zostaną zakwalifikowane do części „B”. Lista, wraz z podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia części „B”, zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. 

 Po zakończeniu II etapu postępowania konkursowego, zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia.

Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Ma ona na celu sprawdzenie wiedzy ogólnej, odporności na stres, poziomu motywacji, kultury osobistej i komunikatywności.  

                                       

                                                                                                                   DYREKTOR

                                                                                                 Sądu Rejonowego w Bydgoszczy 

                                                                                                              Edward Kaniecki

 

 -----------------------------------------
 KLAUZULA INFORMACYJNA

(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI)
 
  
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4.


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w przypadku konieczności przetwarzania danych nieobjętych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, o których mowa, to dane identyfikacyjne.

 
Dane dotyczące Pani/Pana w związku z procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.


Dane, których podania wymaga Administrator, są niezbędne do wzięcia udziału przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.

 
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 
Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).


Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy jest Pan Marek Radke, tel. 52-58-78-514, e-mail: iod@bydgoszcz.sr.gov.pl.
 
  -----------------------------------------
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-19/22
 

 

1.     Izydorek-Markowska Mirosława

2.     Kloskowska Anna

3.     Stachurska Karolina

4.     Twaróg Roksana
 

II etap konkursu  

składający się z części A – teoretycznego sprawdzianu predyspozycji, kompetencji i umiejętności (test) i części B – praktycznego sprawdzianu umiejętności

odbędzie się 11 lutego 2022 r. w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2, sala nr 306, o godz. 08:30. 


Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie dowód osobisty oraz długopis.                                                                                                                       Dyrektor
                                                                                                           Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

                                                                                                                   Edward Kaniecki                             
 
 -----------------------------------------
 
Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-19/22
 

W wyniku drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowani zostali następujący kandydaci:

 

1.      Mirosława Izydorek – Markowska,

2.      Anna Kloskowska.


     Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 22 lutego 2022 r. o godzinie 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4, w p. 134.

 
Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie Dowód Osobisty.

 

 
                                                                                                                                Dyrektor
                                                                                                               Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

                                                                                                                        Edward Kaniecki                                       
 
  -----------------------------------------
 
Informacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-19/22 
            W wyniku zakończenia procedury konkursu Dyrektor Sądu informuje, że kandydatem wybranym na wolne stanowisko stażysty, który otrzymał największą liczbę punktów w ramach przeprowadzonego konkursu jest
 
Mirosława Izydorek- Markowska.
 

Lista rezerwowa: 

1.      Anna Kloskowska.

 

                                                                                        Edward Kaniecki

                                                                                            Dyrektor

                                                                                  Sądu Rejonowego w Bydgoszczy                                      

Powiadom znajomego