W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na 1 wolne stanowisko urzędnicze w Oddziale Informatycznym

Bydgoszcz, dnia 18 listopada 2021 r. 

 
Dyrektor Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

ogłasza konkurs 

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy 

 

 I. Nazwa i adres sądu: 

    Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszczy 

  

II.  Oznaczenie konkursu:

    Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-118/21
 

 III. Określenie wolnych stanowisk pracy: 

    1 wolne stanowisko urzędnicze w Oddziale Informatycznym  
 

 IV. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy:

1. Nadzór i zarządzanie infrastrukturą informatyczną.

2. Wsparcie użytkowników systemów i aplikacji wykorzystywanych w tut. jednostce.

3. Administrowanie systemami, programami, aplikacjami zainstalowanymi na serwerach.

4. Nadzór nad urządzeniami aktywnymi w sieci.

5. Zapewnienie poprawności działania systemów informatycznych działających w sądzie.

6. Wykonywanie podstawowych czynności związanych z utrzymaniem sieci informatycznej sądu.

7. Instalacja, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania.

8. Usuwanie awarii komputerów i urządzeń peryferyjnych. 

 
 V. Wymaganie niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz nieposzlakowana opinia.

2. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

3. Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Wykształcenie co najmniej średnie ze zdaną maturą.

5. Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu administrowania systemami Windows/Windows Server/AD/Exchange/SQL.

6. Wiedza z zakresu sieci komputerowych.

7. Znajomość zagadnień dotyczących budowy komputera, podstawowych urządzeń peryferyjnych oraz aplikacji wykorzystywanych w sądzie (np. Currenda, Sędzia2, ArchSys, OrCom, ReCourt, aplikacji NKW i KRS).

8. Komunikatywność, kreatywność, samodzielność i odporność na stres.


 VI. Wymagania stanowiące dodatkowe atuty związane ze stanowiskiem pracy:

1. Doświadczenie (staż, zatrudnienie – min. 6 miesięcy) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub w administracji publicznej. 

2. Wykształcenie wyższe na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki. 

 
VII. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu, adresowany do Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-111-118/21). 

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (do pobrania na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy - kliknij tutaj).

3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz braku prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe.

4.Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

5. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie.

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonej rekrutacji.

 Każdy z dokumentów winien być podpisany osobiście przez kandydata. 

 Kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a także referencje.

  
Dokumenty należy składać do dnia 25 listopada 2021 roku w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4 (pok. 28) lub przesłać listownie (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie, z wpisaniem słowa „Konkurs” i podaniem oznaczenia konkursu.

 VIII. Konkurs składa się z trzech etapów:

 Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

 Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu  konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (BIP) w terminie do dnia 2 grudnia 2021 roku.
 
Etap drugi – praktyczny sprawdzian predyspozycji, kompetencji i umiejętności. Składać się będzie z pisemnego sprawdzianu wiedzy i predyspozycji (test). 
 
Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna – sprawdzenie wiedzy ogólnej, odporności na stres i kultury osobistej.


 

 
                                                                                                    DYREKTOR

                                                                                     Sądu Rejonowego w Bydgoszczy 

                                                                                               Edward Kaniecki

 

 
------------------------------------------
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI)

 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4.


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w przypadku konieczności przetwarzania danych nieobjętych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, o których mowa, to dane identyfikacyjne.

 
Dane dotyczące Pani/Pana w związku z procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.


Dane, których podania wymaga Administrator, są niezbędne do wzięcia udziału przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.

 
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 
Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).


Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy jest Pan Marek Radke, tel. 52-58-78-514, e-mail: iod@bydgoszcz.sr.gov.pl.
 

 
 --------------------------------------------

 

 Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-118/21


1.      Michał Antoniuk


II etap konkursu odbędzie się:

9 grudnia 2021 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4, sala rozpraw 119 (sprawdzian praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych i aplikacji). 

Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie Dowód Osobisty.

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa sars-cov-2, uczestnicy konkursu zobowiązani są do bezwzględnego zasłaniania ust i nosa za pomocą m. in. maseczki lub przyłbicy, a także, przed wejściem na teren Sądu, do dezynfekcji rąk.                                                                                                         Dyrektor

                                                                                         Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

 

                                                                                                    Edward Kaniecki

 

 --------------------------------------------

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-118/21

 
1.      Michał AntoniukIII etap konkursu odbędzie się:


– 17 grudnia 2021 r. o godz. 10:00
w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4, gabinet Dyrektora Sądu Rejonowego pok. 134 


Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie Dowód Osobisty.W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa sars-cov-2, uczestnicy konkursu zobowiązani są do bezwzględnego zasłaniania ust i nosa za pomocą m. in. maseczki lub przyłbicy, a także, przed wejściem na teren Sądu, do dezynfekcji rąk. 

                                                                                                            Dyrektor

                                                                                         Sądu Rejonowego w Bydgoszczy                                                                                                    Edward Kaniecki

--------------------------------------------

Informacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Kd-111-118/21

 

            W wyniku zakończenia procedury konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy (Kd-111-118/21) Dyrektor Sądu informuje,że kandydatem wybranym na wolne stanowisko stażysty, który otrzymał największą liczbę punktów w ramach przeprowadzonego konkursu jest Pan Michał Antoniuk.

 

Lista rezerwowa:
---

 
DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
                                   Edward Kaniecki                                   

 

Powiadom znajomego