W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na 1 wolne stanowisko urzędnicze w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

 Bydgoszcz, dnia 02.10.2020 r.


Dyrektor Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

ogłasza konkurs

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy


 

       I.       Nazwa i adres Sądu:

    Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszczy

 

    II.       Oznaczenie konkursu:

    Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-108/20

 

 III.       Określenie wolnych stanowisk pracy:

    1 wolne stanowisko urzędnicze - kierownicze w Archiwum Zakładowym  

 

 IV.       Do zadań wykonywanych na stanowisku należy:

1. Prowadzenie archiwum zakładowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.
2. Planowanie i organizowanie pracy pracownikom archiwum zakładowego.
3. Przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki.
4. Przechowywanie, z podziałem na poszczególne kategorie archiwalne, oraz należyte zabezpieczenie przejętej dokumentacji i prowadzenie jej ewidencji.
5. Udostępnianie przechowywanej dokumentacji osobom upoważnionym.
6. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne do archiwum państwowego.
7. Współpraca z archiwum państwowym.  
8. Inicjowanie brakowania dokumentacji archiwalnej, udział w komisyjnym jej brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanych materiałów do zniszczenia.
9. Sporządzanie rocznych planów pracy archiwum zakładowego.
10. Sporządzanie sprawozdań z rocznej działalności archiwum zakładowego.
11. Obsługa programu Arch-sys.  
12. Wykonywanie prac administracyjno-biurowych.
13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez organy Sądu oraz kierownika Oddziału Administracyjnego.


    V.       Wymaganie niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

1.  Pełna zdolność do czynności prawnych.
2. Nieposzlakowana opinia.
3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
4. Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty.
6. Biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych.
7. Wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny.
8. Znajomość obowiązujących aktów prawnych, dotyczących działania sądu, w szczególności:

 • ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 365 z późn. zm).
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2018 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 poz. 1141)
 • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS.2019.138 z późn. zm ).
 • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych  (Dz.Urz.MS.2018.348) 

 VI.       Wymagania stanowiące dodatkowe atuty związane ze stanowiskiem pracy:

 1.  Doświadczenie (staż, zatrudnienie – min. 12 miesięcy) w jednostkach sądownictwa, prokuratury lub w administracji publicznej na stanowisku kierowniczym
 2.  Wykształcenie wyższe (mile widziany kierunek: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją).
 3.  Wysoki poziom komunikatywności, samodzielności, umiejętności pracy w zespole, odporności na stres, umiejętność kierowania zespołem i organizacji pracy, odpowiedzialność.

 VII.       Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 1.  Wniosek o dopuszczenie do konkursu, adresowany do Dyrektora Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-111-108/20), wraz z aktualnymi danymi kontaktowymi.
 2.  Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach stażu urzędniczego (do pobrania na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy) - kliknij tutaj
 3.  Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe.
 5. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Każdy z dokumentów winien być podpisany osobiście przez kandydata.

Kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a także referencje.

Dokumenty należy składać do dnia 9 października 2020 roku w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (pok. 31) lub przesłać listownie (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie, z wpisaniem słowa „Konkurs” i podaniem oznaczenia konkursu.

VIII.       Konkurs składa się z trzech etapów:

Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

Etap drugi – praktyczny sprawdzian predyspozycji, kompetencji i umiejętności.

Polegać będzie na pisemnym sprawdzeniu wiedzy i predyspozycji (test) oraz na sprawdzeniu praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych i aplikacji.

Po zakończeniu II etapu postępowania konkursowego, zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Rejonowego wBydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bydgoszczy lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia.

Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Ma ona na celu sprawdzenie wiedzy ogólnej, odporności na stres, poziomu motywacji, kultury osobistej i komunikatywności.  

 

                                                                                        DYREKTOR

                                                                            Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

                                                                                   Andrzej Kozłowski
-----------------------------------------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA

(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4.


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w przypadku konieczności przetwarzania danych nieobjętych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, o których mowa, to dane identyfikacyjne.

Dane dotyczące Pani/Pana w związku z procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.

Dane, których podania wymaga Administrator, są niezbędne do wzięcia udziału przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).

Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy jest Pan Marek Radke, tel. 52-58-78-514, e-mail: iod@bydgoszcz.sr.gov.pl.


---------------------------------------------------

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu 
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-108/20 
(1 wolne stanowisko urzędnicze - kierownicze w Archiwum Zakładowym)


1. Filipiak Anna

2. Kaszuba Janusz

3. Kolasińska Żaneta 

4. Włodarczyk Julia 


II etap konkursu odbędzie się 23 października 2020 r. o godz. 8:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4, pokój nr 134  


(8:30 - część A - teoretyczny sprawdzian predyspozycji, kompetencji i umiejętności – test; 12:00 - część B - sprawdzian praktycznych umiejętności obsługi urządzeń biurowych i aplikacji).

Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie Dowód Osobisty oraz długopis.

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa sars-cov-2, uczestnicy konkursu zobowiązani są do bezwzględnego zasłaniania ust i nosa za pomocą m.in. maseczki lub przyłbicy, a także, przed  wejściem  na teren  Sądu, do dezynfekcji rąk.

 

                                                                                  Andrzej Kozłowski 

                                                                                  Dyrektor

                                                                                  Sądu Rejonowego w Bydgoszczy -----------------------------------------------------------------


Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu 
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-108/20 
(1 wolne stanowisko urzędnicze - kierownicze w Archiwum Zakładowym)

 
1. Filipiak Anna

2. Kaszuba Janusz 

3. Włodarczyk Julia 

 
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 30 października 2020 r., o godzinie 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4, p. 134.

Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie Dowód Osobisty.

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa sars-cov-2, uczestnicy konkursu zobowiązani są do bezwzględnego zasłaniania ust i nosa za pomocą m.in. maseczki lub przyłbicy, a także, przed  wejściem  na teren  Sądu, do dezynfekcji rąk.
----------------------------------------------------------------- 
Informacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kd-111-108/20 
(1 wolne stanowisko urzędnicze - kierownicze 
w Archiwum Zakładowym)


            W wyniku zakończenia procedury konkursu Dyrektor Sądu informuje, że kandydatem wybranym na wolne stanowisko urzędnicze - kierownicze w Archiwum Zakładowym, który otrzymał największą liczbę punktów w ramach przeprowadzonego konkursu jest:


Pan Janusz Kaszuba.

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego