A A A
Godziny urzędowania
Konta bankowe
Komornicy Sądowi
Opłaty sądowe
Wydziały cywilne, rodzinne i gospodarcze
I Wydział Cywilny
II Wydział Cywilny
V Wydział Rodzinny i Nieletnich
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
VIII Wydział Gospodarczy
X Wydział Ksiąg Wieczystych
XII Wydział Cywilny
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
XV Wydział Gospodarczy
Wydziały karne
Najczęściej zadawane pytania
Rejestry sądowe
Biegli sądowi
Lekarze sądowi
Tłumacze przysięgli
Zasady rozliczania kosztów podróży z miejsca zamieszkania do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
Wzory i formularze
Instytucje
Lokalizacje sal rozpraw
Pomoc prawna
Prawa i obowiązki obywatela
Plan działalności Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
Sprawozdania z wykonania planu działalnosci
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Poradnik dla obywateli będących stroną sporów transgranicznych w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej
Dozór na skazanym
Grupa wsparcia przeznaczona dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie
Grupa wsparcia przeznaczona dla członków rodzin osoby z zaburzeniami psychicznymi lub emocjonalnymi
Zgłoszenie do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN
Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 
     Opłaty sądowe od wniosków o wpis (wykreślenie, zmianę) w księdze wieczystej i o założenie księgi wieczystej oraz opłaty za wnioski o odpis księgi wieczystej można uiszczać w kasie X Wydziału Ksiąg Wieczystych ul. Wały Jagiellońskie 2, parter, pok. 8 w godzinach od 8.00 - 14.30.
 
      Opłaty sądowe od wniosków o wpis (wykreślenie, zmianę) w księdze wieczystej i o założenie księgi wieczystej można uiszczać również na konto dochodów Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.
 
Opłaty w sprawach z zakresu prawa o księgach wieczystych:

     200 zł od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 zł.
    
     Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 zł niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

150 zł od wniosku o wpis:
  • własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami,
  • własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha,
  • praw osobistych i roszczeń, np. prawo najmu, dzierżawy, roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości,
  • zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych, np. służebności, hipoteki.

     Opłatę stałą 200 zł lub 150 zł należną od w/w wniosków pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.
    
     Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą.

60 zł od wniosku o:
  • założenie księgi wieczystej,
  • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości,
  • odłączenie nieruchomości lub jej części,
  • sprostowanie działu I-O,
  • wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43.

     Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę w kwocie 60 zł.
 
     Opłatę stałą w kwocie 60 zł, należną od w/w wniosków, pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

     Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

opublikowano 2009-11-10 13:33:46 przez
aktualizacja 2010-04-30 14:10:33
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz
tel. (52) 32-53-100
fax (52) 34-86-688
NIP: 953-11-49-225
REGON: 000321483
Godziny urzędowania sądu
poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Strona główna   »   Informacje   »   ...   »   Wydziały cywilne, rodzinne i gospodarcze Projekt i wykonanie Logonet
Ostatnia aktualizacja strony 2014-12-15 16:13:36
zgłoś błąd na stronie